Temat: Uczymy się holenderskiego, cd. Tweeklanken

Tweeklanken

Hieronder vind je informatie over de volgende tweeklanken:
   
ij of ei

Je schrijft ij in

- woorden die eindigen op:
-lijk        bijvoorbeeld: begeerlijk
-pij        bijvoorbeeld: maatschappij
-nij        bijvoorbeeld: razernij
-rij        bijvoorbeeld: verwennerij


- sterke werkwoorden (werkwoorden die van klank veranderen in de verleden tijd), bijvoorbeeld:

stijgen (steeg, gestegen)
prijzen (prees, geprezen)

   
Je schrijft ei in

- woorden die eindigen op:
-heid        bijvoorbeeld: waarheid
-lei        bijvoorbeeld: velerlei
-teit        bijvoorbeeld: kwaliteit


Omdat er verder geen regels voor te geven zijn, zul je soms gewoon het woordenboek moeten gebruiken.

ie, i, y

Je schrijft ie in

- gesloten lettergrepen, als je een ie hoort, bijvoorbeeld: stier
- aan het eind van een woord, bijvoorbeeld: knie
- in open lettergrepen waarop de klemtoon valt, bijvoorbeeld: rivieren

Je schrijft i in

- namen van de maanden januari, februari, juni, juli
- woorden die uit het Latijn afkomstig zijn of een Latijnse meervoudsuitgang hebben, bijvoorbeeld: academici
- bijvoeglijke naamwoorden die eindigen op -isch, bijvoorbeeld: kritisch
- bijvoeglijke naamwoorden die eindigen op -ieel, bijvoorbeeld: financieel

Je schrijft y in

- woorden met een Griekse oorsprong, bijvoorbeeld: hypotheek
- Engelse woorden, bijvoorbeeld: baby, hobby

ou of au
   
Vroeger kon je aan de uitspraak horen of een woord met ou of au geschreven moest worden. Tegenwoordig is dit niet meer zo en je zult dus bij twijfel het woordenboek moeten gebruiken.