1

Temat: Proszę bardzo o sprawdzenie krótkiego tłumaczenia

Informacja dotycząca postępowania ze zużytym sprzętem i elektrycznym elektronicznym.
Zużyty sprzęt i elektryczny i elektroniczny wymaga selektywnego składowania i nie może być usuwany wraz z odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych, o czym informuje nas umieszczony na opakowaniu znak. Stosowanie się do powyższych zasad pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa zagrożenie środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi jakie niesie ze sobą nieprawidłowa utylizacja tego typu sprzętu. Zebrany zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien zostać w odpowiedni sposób przetworzony przez firmy recyklingowe. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można bezpłatnie oddać do sklepu w którym został on zakupiony, skąd zostanie on przekazany do organizacji specjalizujących się w utylizacji i recyklingu składników niebezpiecznych.

Oбращение с отходами электрического и электронного оборудования.
Oтходы электронного и электрического оборудования должны быть сохранены отдельно и не могут быть утилизированы c бытовыми отходами - об этом информирует знак на упаковке. Соблюданиe вышеупомянутый правил поможет предотвратить экологическую угрозу и опасность для здоровья человека кото́рые могут быть результатом неправильной утилизации оборудования этого типа. Cобранные oтходы  электрического и электронного оборудования должны быть соответственно переработанный компа́ниями по переработке отходов. Oтходы  электрического и электронного оборудования можно бесплатно вернуть в магазин в котором они были приобретены, откуда будет передан организациям специализирующимся на утилизации и переработке отходов опасных компонентов.

Dekoracja oświetleniowa
Instrukcja obsługi:

1)    Nie należy wykonywać prac dekoracyjnych kiedy produkt jest podłączony do zasilania.
2)    Przed podłączeniem produktu należy upewnić się że we wszystkich oprawkach umieszczono diody LED.
3)    Produkt posiada niewymienialne diody LED.
4)    Nie podłączać produktu do zasilania, kiedy jest w opakowaniu.
5)    Ostrzeżenie: produkt nie może być używany jeśli wszystkie uszczelki nie są na swoim miejscu.
6)    Zabrania się podłączać tego przyłącza do girlandy innego typu.
7)    Pamiętać aby wyłączyć lampki przed wyjściem z domu i na noc.
8)    Produkt przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.


Освещение украшения
Инструкция по эксплуатации:

1)    Нельзя делать декоративные работы когда устройство подключено к источнику питания.
2)    Перед подключением продукта убедитесь, что во всех держателях размещены светодиоды.
3)    Продукт имеет несъёмныe светодиоды.
4)    Нельзя подключать продукта к источнику питания когда он находится в упаковке.
5)    Предупреждение: нельзя использовать продукта если нe все прокладки находятся на месте.
6)    Запрещается подключать продукт к гирля́нде другого типа.
7)    Не забудьте выключить огни перед выходом из дома и на ночь.
8)    Продукт для использования в помещении и на открытом воздухе.