51 (edytowany przez WSHoran 2017-03-10 10:38:19)

Odp: TŁUMACZENIE TEKSTU

==========================================================
WSTĘPNE TŁUMACZENIE TEKSTU PORTUGALSKIEGO PRZED KOREKTĄ
==========================================================
[img]https://images83.fotosik.pl/366/a7c371f565bd78a9m.jpg[/img]
Radiologia Brazylijska

Encefalopatia toksyczna i metaboliczna: esej ilustrowany (ikonograficzny)
Eric Mendonça Bimbato, Amanda Gontijo Carvalho, Fabiano Reis

Streszczenie:
Choroby toksyczno metaboliczne ośrodkowego układu nerwowego, często trudno jest odróżnić tylko na podstawie obrazu klinicznego. Jednakże, istnieją pewne typowe neuroradiologii cechy które prowadzą do właściwej (prawidłowej) diagnozy. W tym sensie (kontekście) rezonans magnetyczny jest ważnym narzędziem, w badaniach z obrazem (w połączeniu z danymi) kliniczno-laboratoryjnym, pomaga w tworzeniu wczesnego i specyficznego (właściwego-indywidualnego) leczenia. Ten esej z obrazami wybranych przypadków z akt instytucji autorów, ma na celu zademonstrowanie wyników obrazowania, które mogą pomóc w diagnostyce etiologii chorób toksyczno-metabolicznych.
Słowa kluczowe:
Rezonans magnetyczny, zatrucie, encefalopatia, choroby metaboliczne.

WSTĘP

Choroby toksyczno-metaboliczne spełniają warunki, które prowadzą, przez różne typy patofizjologii, do ostrych lub przewlekłych zmian (zapalenia-zaburzeń czynnościowych) w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego (SNC).
Istnieją różne sytuacje, które w jakiś sposób mogą modyfikować tę operację (działanie-funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego), do których należy stosowanie leków i substancji rekreacyjnych (uspokajających), na zespół niedoboru (braku zgodności) i ogólnoustrojowych chorób metabolicznych
(1)
Choroby te, w niektórych sytuacjach mogą mieć cechy typowe neuroradiologii. Ostateczne rozpoznanie (diagnostyka) zależy od korelacji (znalezienia powiązań) klinicznych i laboratoryjnych. Ten esej obrazujemy (ilustrujemy), przypadkami z naszych akt dydaktycznych, badań przeprowadzonych w ciągu ostatnich 15 lat, ma on na celu zilustrowanie neuroradiologicznych ustaleń (odkryć) w toksyczno-metabolicznych warunkach pozwalających diagnozować konkretne przyczyny.
Funkcje przetwarzania obrazu, tak dotkniętych zmianami miejsc anatomicznych i wzorca sygnału oraz wzmocnienia (poprawy) rezonansu magnetycznego (RM), mogą być użyteczne do określenia przyczyn, w połączeniu z danymi klinicznymi i laboratoryjnymi (ustalenia rozpoznania etiologicznego).
Projekt został zatwierdzony przez Komitet Etyki Uniwersytetu Państwowego w Campinas.

Encefalopatia Wernickego

Encefalopatia Wernickego jest ostrym obrazem (stanem) neuropsychiatrycznym, który wynika z deficytu (niedoboru) tiaminy.
Klasyczna triada nieprawidłowości (anomalii) oka (ocznej), ataksja (niezborność) i splątanie (zaburzenia umysłowe) obserwuje się tylko u 16% pacjentów.
Tiamina jest niezbędna w wielu szlakach (procesach - prawidłowego funkcjonowania) biochemicznych mózgu.
Chociaż niedobór tiaminy jest klasycznie związany z alkoholizmem, każdy stan z nierównowagi żywieniowej który trwa dłużej niż 2-3 tygodnie może doprowadzić do wyczerpania rezerw tiaminy, powodując uszkodzenie mózgu w obszarach wrażliwych (narażonych) (Tych, które mają wysoką zawartość tiaminy - zależnych od niej), jak międzymózgowie i pień mózgu.
Pozostałe przesłanki wspólne z alkoholizmem, w których mogą wystąpić deficyty tiaminy:
niepohamowane wymioty ciężarnych, jadłowstręt psychiczny (anoreksja), sprzężenie zwrotne po poście, nadczynność tarczycy, dysabsorbcja (brak chłonności - syndrom zaburzenia wchłaniania)
(W tym te, które wynikają gastroplastyki żołądka - niewydolność po bypass żołądka)
hemodializa, dializa otrzewnowa, zespół nabytego niedoboru odporności, gastroplastia żołądka - przy wymiotach w okresie pooperacyjnym
(1,2).
Przypuszczalna diagnoza może być wykonana przez analizę poziomu tiaminy z zastosowaniem bezpośredniej analizy (ocenie poziomu) pirofosforanu tiaminy w erytrocytach, wysokosprawną chromatografią cieczową całkowitą krwi lub testem aktywacyjnym erytrocytów (krwinek) transketolazy.
Można również analizować, metodą chromatografii poziomy tiaminy, monofosforanu tiaminy i difosforanu tiaminy w ludzkich erytrocytach.
RM (MRI) jest uważana za najodpowiedniejszą metodę w celu potwierdzenia diagnozy, przy czułości 53%, a swoistością (specyfiką) 93%.
Zazwyczaj (sekwencję) w T2 (ważony) / FLAIR, wykazuje hiperintensywna (hypersignal) w przykomorowych rejonach wzgórza (wzrokowego), podwzgórza, organach Mammillary, rejon istoty szarej (okołowodociągowej), piętro (dno) komory czwartej i rejon paravermiana móżdżku (Rysunek 1); w następstwie (sekwencji) dyfuzji ważonej można zauważyć ograniczenia (dyfuzji) we wzgórzu (wzrokowym).
Bardziej nietypowe zmiany mogą być widoczne w korze mózgowej i w płacie ciała modzelowatego (2-3)
[img]http://www.scielo.br/img/revistas/rb/v48n2//0100-3984-rb-48-02-0121-gf01.jpg[/img]

Ilustracja 1
Zespół Wernickego.
Pacjentka, 47 lat.
Korony (czoło) FLAIR (A) i osiowe T2 (ważony) (B, C) pokazuje hyperintensywne ogniska w istocie szarej okołowodociągowej, wzgórzu w regionie paramedian organów Mammillary (strzałki) sufit i nakrywki mostu śródmózgowia. W T1 po kontraście (zdjęcia) (D) obserwuje się wzmocnienie w organach Mammillary (strzałki) oraz dachu śródmózgowia.

ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA

Zespół neuropsychiatryczny potencjalnie odwracalny, który może wystąpić u pacjentów z zaawansowaną postacią przewlekłej choroby wątroby lub ostrej niewydolności wątroby. W RM (MRI) na sekwencjach ważonych (zależnej) w T1, podkreśla (wyróżnia) paramagnetyczny efekt (wpływ) manganu (jest podświetlony).
Występuje obustronnie hiperintensywnie i symetryczne w gałce bladej, PUTAMEN (skorupie), regiony podwzgórza, substancja czarna i części przedniej przysadki adenohypophysis (gruczołowej)
(4) (Ilustracja 2).
[img]http://www.scielo.br/img/revistas/rb/v48n2//0100-3984-rb-48-02-0121-gf02.jpg[/img]

Ilustracja 2
Encefalopatia wątrobowa wirusa C
Pacjentka 69 lat.
W (odróżnieniu od) T1 bez użycia kontrastu wizualizowane są (wyświetlane)
obszary hyperintensity (hypersignal) w rejonie gałki bladej, niskowzgórza (podwzgórze - SUBTALAMO) i podstawy szypułki mózgowej.

ZESPÓŁ OSMOTYCZNEJ DEMIELINIZACJI

Choroba demielinizacyjna, zazwyczaj związana z zaburzeniami elektrolitów, zwłaszcza szybkiej korekcie hiponatremii. U pacjentów z przewlekłym stosowaniem alkoholu, długotrwałym stosowaniem leków moczopędnych, rozległymi oparzeniami, ciężką chorobą wątroby, między innymi mają one (cechują-stanowią) czynniki ryzyka ich rozwoju
(5)
W następstwie (sekwencji) T1 z RM (MRI ) mogą być (wykazywać) subtelnie (dyskretnie) hyposignal w jądrach podstawnych (rdzenie~kory? > Hypersignal w zwojach podstawy mózgu) i w środkowej części mostka (Pontine), zachowując jego obrzeże (bez zmian)
(1)
Sekwencje (ważone) T2 / FLAIR znajdują się hiperintensywnie w centralnej (środkowa) części mostu zachowując jego obrzeże (ilustracja 3); Ponadto, ogniska hiperintensywne można zaobserwować w jądrach podkorowych (podstawnych-zwojach podstawy mózgu), wzgórzu (wzrokowym) i istocie białej półkul mózgowych
(1,5)
Ustalenia te (odkrycia-wyniki), jeśli powiążemy z aspektami klinicznymi i laboratoryjnymi korzystnymi (wskazanymi) dla demielinizacji osmotycznej, umożliwią bezpieczną diagnostykę (rozpoznanie)
[img]http://www.scielo.br/img/revistas/rb/v48n2//0100-3984-rb-48-02-0121-gf03.jpg[/img]

Ilustracja 3
Zespół demielinizacji osmotycznej
Pacjent płci męskiej, 49 lat.
W T2 osiowym (A) i płaszczyźnie strzałkowej (obrazu) (B) jest obserwowany obszar hypersignal (hyperinetnsywny) na mostku, z zachowaniem oznaczenia (sygnału) na obrzeżach (obwodzie).

METANOL

Zatrucie metanolem wynikające z przyjmowania substancji w sposób przypadkowy, lub jako forma próby samobójczej.
Końcowym produktem ich metabolizmu jest kwas mrówkowy, przede wszystkim odpowiedzialny za szkody (uszkodzenia) wyrządzone nerwom wzrokowym i mózgu.
(6,7)
Przy podejrzeniu przypadku ostrego zatrucia, dokładna ocena stopnia zaangażowania (rozwoju), lub możliwych (ewentualnych) powikłań wymagają użycia RM (MRI) w tym (łącznie z) badanie dróg wzrokowych.
(1)
Jak znaleźć więcej cech (najbardziej) charakterystycznych, gdy nie są specyficzne (typowe), zwróć uwagę na obecność obustronnej martwicy putaminal (skorupia), z symetrycznym sygnałem hyperintensywnym na sekwencjach (zależnych) T2 / FLAIR
(1,6)
(ilustracja 4).
W niektórych przypadkach może być to związane (powiązane) z krwawieniem (krwotokami).
Pozostałe ustalenia (przesłanki-wyniki badań), które mogą być obecne (występować) w (ciężkich) zatruciach obejmują: poważne krwawienie dokomorowe, martwicę móżdżku, rozlany (rozproszony) obrzęk mózgu i martwicę nerwu wzrokowego
(1)
W spektroskopii (spektrometrii) protonowej, zaobserwowano odwrócony szczyt w/przy 1,3 ppm (przypisany do mleczanu) i zmniejszenie (obniżenie) N-acetylo-asparaginianu (w wyniku uszkodzenia neuronów / aksonów w tym obszarze-okolicy).
[img]http://www.scielo.br/img/revistas/rb/v48n2//0100-3984-rb-48-02-0121-gf04.jpg[/img]

Ilustracja 4
Zatrucie metanolem
Pacjentka, 25 lat.
Hyperintensywne symetryczne i obustronna putaminal (skorupie) w T2 / FLAIR (zdjęcie A) które ogranicza dyfuzję (rozprzestrzenianie), hyperintensywna dyfuzja (obraz B) i hyposignal (Hypersignal) ADC na mapie-planie z (C).
Bez(brak) - tam są korowo-podkorowe zmiany (chorobowe) w płatach potylicznych, hyperintensywna, ograniczona dyfuzja.
Spektroskopia z protonami o 135 ms pokazuje odwrócony szczyt około (rzędu) 1,3 ppm, przypisany do mleczanu i zmniejszony (obniżony) N-acetylo-asparaginianu (NAA) w 2,0 ppm.

CHOROBA WILSONA

Zaburzenie dziedziczne przekazywane w sposób (w dowolnej formie) autosomalny recesywny charakteryzujący się nagromadzeniem miedzi toksycznej w organizmie.
Mogą to być złoża tego metalu w SNC (osadzone w ośrodkowym układzie nerwowym). Wyniki obrazowania RM (MRI) mózgu są zróżnicowane, jednakże, najpowszechniej spotykane są zmiany, przeważnie symetryczne, obejmujące putamen (skorupie) (Szczególnie w części najbardziej zewnętrznej), hyperintensywne w T2
(8)
(ilustracja 5).
U niektórych pacjentów, obszary hyposignal (Hypersignal) w T2, echo spinowe (wirujące) można zaobserwować w jądrach substancji szarej, które są ze sobą powiązane z badaniem histopatologicznym, złóż związków żelaza. Inne strony istoty szarej, które mogą zostać dotknięte, dotyczą gałki bladej, Claustrum (przedmurza) i jąder podwzgórza.
W niektórych przypadkach możemy znaleźć "sygnał-znak twarzy Panda" w śródmózgowiu, charakteryzujący się (odpowiadający) zmianami hyperintensywnymi w nakrywce mostu (Tegmentum) powiązanymi z normalnym sygnałem jąder Crimson (szkarłatne-czerwone jądro) i hyposignal (Hypersignal) na górnym (wyższym) wzgórka.
(9)
Ponadto, w przypadkach, w których występują uszkodzenia (niewydolność) wątroby, można mieć (zobaczyć) spontanicznie (samoistną) hyperintensywną (hypersignal) na T1 w gałce bladej (Ze względu na akumulację manganu). Urazy w istocie białej można zaobserwować, zwłaszcza na przejściu korowo-podkorowym w płatach czołowych i ciemieniowych.
[img]http://www.scielo.br/img/revistas/rb/v48n2//0100-3984-rb-48-02-0121-gf05.jpg[/img]

Ilustracja 5
Choroba Wilsona
Pacjentka, 20 lat.
Hyperintensywne zmiany w Flair (a) w części nakrywki mostu, śródmózgowia i w rejonie istoty szarej okołowodociągowej oraz wzgórka. Istnieją również ogniska hyposignal w FLAIR i T2 putamen (skorupie) oraz głowy do jąder ogoniastych.

KOKAINA

Nadużywanie kokainy może doprowadzić do zniszczenia mieliny, z tworzeniem wakuoli. W takich przypadkach, może wystąpić duże zaangażowanie istoty białej półkul mózgu i móżdżku, która może rozszerzyć działanie istoty białej na połacie pnia mózgu. Jednakże nadużywanie kokainy, częściej związane jest z takimi powikłaniami naczyniowymi, jak skurcz i zapalenie naczyń, mogące spowodować uszkodzenia niedokrwienne rejonu (obszarów) zwojów (jąder) podstawy mózgu
(10)
Przewlekle (chroniczne), użytkownicy mogą zgłaszać atrofię (zanik) i uszkodzenia mikrokrążenia (zmiany mikronaczyniowe) nie symptomatyczne wieloobjawowe (liczne) charakteryzujące się hiperintensywnością ognisk, w T2 / FLAIR w istocie podkorowej INSULAS (~ substancji wyspowej - struktura anatomiczna mózgu)
i małych, ostrych lankularnych (lacunaris - zatokowych) ognisk powikłań w obszarze tętnicy środkowej mózgu. (Rysunek 6).
[img]http://www.scielo.br/img/revistas/rb/v48n2//0100-3984-rb-48-02-0121-gf06.jpg[/img]

Ilustracja 6
Udar niedokrwienny / zawał tętnic przez używanie kokainy.
Pacjent płci męskiej, 21 lat.
Zmiany występujące w skorupie, głowy jądra ogoniastego i przedniego ramienia wewnętrznej kapsułki (torebka wewnętrzna) po prawej stronie. Obszar hiperintensywnej obecności w T2 / FLAIR, ze skupieniem hypointensity (hypointense) skorupia (krwawienie) (A, B). Dyfuzja, obraz przedstawia istnienie hiperintensywne (hypersignal) (C) i na mapie-planie ADC (D) istnieje hyposignal, z wyjątkiem obszaru skorupia przemiana krwotoczna posiadająca hyposignal w dyfuzji i mapie-planie ADC

NIEDOBÓR WITAMINY B12

Objawy niedoboru witaminy B12 może być związany z klasycznym stanem schorzenia charakteryzującego się niedokrwistością megaloblastyczną (anemia) związaną z objawami neurologicznymi spowodowanymi niewłaściwym (niedostatecznym) spożyciem (przyjmowaniem) witaminy, z zaburzeniami wchłaniania (Szczególnie u pacjentów ze zmianami żołądkowymi) lub innymi warunkami, prowadzącymi do ich niepełnosprawności.
Objawy neurologiczne obejmują polineuropatię, mielopatię i neuropatię nerwu wzrokowego.
Diagnostyka laboratoryjna (badania) umożliwiają ustalenie dozowania (w zależności do poziomu) cyjanokobalaminy homocysteiny w surowicy (osoczu) krwi lub w moczu i wydalania kwasu metylomalonowego.
(11,12)
W klinicznym badaniu mikroskopowym (anatomopatologicznym) patologię zauważy się zwracając uwagę na wakuolizację mieliny i aksonów.
Występowanie selektywnej degeneracji (zwyrodnienia) bocznej (poprzecznej) i tylnej Funiculi (sznury przednie, boczne i tylne istoty białej), najczęściej wpływa na raka szyjki macicy i / lub odcinek kręgosłupa piersiowego
(1)
Wszystkie sekwencje T1 MRI mają niewielkie zgrubienie rdzenia kręgowego i T2 zauważymy hiperintensywną symetryczność (symetryczny hypersignal) sznurów Funiculi, tylnej i bocznej rdzenia kręgowego, lub co najmniej jeden Funiculi wyizolowany
(1,11)
(ilustracja 7) W tym kontekście, korelacja wyników obrazowania RM (MRI) z danymi badań klinicznych i laboratoryjnych, jest przydatna (użyteczna) w diagnostyce.
[img]http://www.scielo.br/img/revistas/rb/v48n2//0100-3984-rb-48-02-0121-gf07.jpg[/img]

Ilustracja 7
Niedobór witaminy B12
Obraz strzałkowy T2 (A), a kolejne hiperintensywności w szpiku rozciągają się w sposób ciągły przez cały odcinek kręgosłupa szyjnego i widać patrząc w kierunku osiowym T2 (B) w Funiculus grzbietowym (strzałki).

AKUMULACJA MANGANU W TERAPII DIALIZĄ ROZSZERZONĄ (DŁUGOTRWAŁĄ)

Poziom zazwyczaj raportowany manganu w mózgu (normalny), przekracza stężenie tego w osoczu ponad 100 razy, a kanały przenoszące ten metal obejmują m. in. wiązania zależne receptorów transferyny.
Główną drogą wydalania manganu z organizmu wydają się być drogi żółciowe, a wydalanie z moczem jest znikome.
Odkrycia (ustalenia-stwierdzenia) najczęściej widoczne w RM (MRI) u pacjentów z akumulacją manganu, to w T1 hyperintensywność dwustronna i stosunkowo symetryczna w zwojach podstawy mózgu, zwłaszcza w gałce bladej i ciele prążkowanym. Może być to związane szczególnie z faktem, że jądra (zwoje) podstawne są lokalnie obfite w receptory transferyny. Związane z tym objawy mogą się różnić, najczęściej obserwowany jest Parkinsonizm, plus mioklonie (drgawki kloniczne mięśni).
(13)
Kumulacja manganu w SNC występuje również często u pacjentów z encefalopatią wątrobową, w trakcie żywienia pozajelitowego oraz zastawką żylną portosystemic (zespolenie wrotne - przetoka żylna) (wrodzoną lub nabytą).
Badania wykazały powiązanie akumulacji manganu w SNC (ośrodkowy układ nerwowy) (Hiperintensywne na T1 w zwojach podstawy mózgu - Rysunek 8) i jego objawy u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek poddawanych długotrwałej dializie.
Przyczyna tej akumulacji jest wciąż niepewna, ale wydaje się być skorelowana z zaburzeniami kanału przenośnika manganu, ułatwioną przez dializę.
Można również zaobserwować u tych pacjentów, zwiększone przyjmowanie związków tego pierwiastka.
(13)
[img]http://www.scielo.br/img/revistas/rb/v48n2//0100-3984-rb-48-02-0121-gf08.jpg[/img]

Ilustracja 8
Pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerek po długotrwałej dializie,
bez występującej hepatopatii (choroby wątroby). Osiowe T1 (A) zidentyfikowane zlane ogniska hiperintensywne na T1 w gałce bladej. Osiowe FLAIR (B) z hyposignal.(niskim sygnałem) w jądrach (rdzeniu) soczewkowatych (dwuwypukłych).

PODSUMOWANIE

RM (MRI) jest pożytecznym narzędziem do zawężenia możliwych rozpoznań różnicowych (diagnostyki)
(w tym, w niektórych przypadkach nawet zdefiniowania konkretnej przyczyny) u pacjentów z chorobami toksyczno-metabolicznymi oraz zastosowania do SNC.
Poznanie tych wzorców obrazowania jest bardzo przydatne dla radiologa, umożliwiając rozpoznanie i rozpoczęcie wczesnego leczenia. Ponadto, ukierunkowuje lekarza klinistę do żądania przeprowadzenia odpowiednich badań laboratoryjnych
mogących potwierdzić diagnozę.

Opracowane na Universidade de Campinas Estadual (Unicamp), Campinas, SP, Brazylia.

BIBLIOGRAFIA

1) Silva CJ, Rocha A.J. Encefalopatias tóxicas, nutricionais e neurometabólicas adquiridas. In: Rocha AJ, Vedolin L, Mendonça RA, organizadores. Encéfalo. 1ª ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier; 2012. p. 247-88.
2) Zuccoli G, Siddiqui N, Cravo I, et al. Neuroimaging findings in alcohol-related encephalopathies. AJR Am J Roentgenol. 2010;195:1378-84.
3) Zuccoli G, Pipitone N. Neuroimaging findings in acute Wernicke's encephalopathy: review of the literature. AJR Am J Roentgenol. 2009;192:501-8.
4) Rovira A, Alonso J, Córdoba J. MR imaging findings in hepatic encephalopathy. AJNR Am J Neuroradiol. 2008;29:1612-21.
5) Howard SA, Barletta JA, Klufas RA, et al. Best cases from the AFIP: osmotic demyelination syndrome. Radiographics. 2009;29:933-8.
6) Blanco M, Casado R, Vázquez F, et al. CT and MR imaging findings in methanol intoxication. AJNR Am J Neuroradiol. 2006;27:452-4.
7) Arora V, Nijjar IBS, Multani AS, et al. MRI findings in methanol intoxication: a report of two cases. Br J Radiol. 2007;80:e243-6.
8) King AD, Walshe JM, Kendall BE, et al. Cranial MRI imaging in Wilson's disease. AJR Am J Roentgenol. 1996;167:1579-84.
9) Sinha S, Taly AB, Prashanth LK, et al. Sequential MRI changes in Wilson's disease with de-coppering therapy: a study of 50 patients. Br J Radiol. 2007;80:744-9.
10) Filley CM, Kleinschmidt-DeMasters BK. Toxic leukoencephalopathy. N Engl J Med. 2001;345:425-32.
11) Ravina B, Loevner LA, Bank W. MR findings in subacute combined degeneration of the spinal cord: a case of reversible cervical myelopathy. AJR Am J Roentgenol. 2000;174:863-5.
12) Naidich MJ, Ho SU. Case 87: Subacute combined degeneration. Radiology. 2005;237:101-5.
13) da Silva CJ, da Rocha AJ, Jeronymo S, et al. A preliminary study revealing a new association in patients undergoing maintenance hemodialysis: manganism symptoms and T1 hyperintense changes in the basal ganglia. AJNR Am J Neuroradiol. 2007;28:1474-9. 

Received: September 16, 2013; Accepted: February 10, 2014

Mailing Address: Dr. Fabiano Reis. FCM-Unicamp – Departamento de Radiologia. Rua Tessália Vieira de Camargo, 126, Cidade Universitária Zeferino Vaz. Caixa Postal: 6111. Campinas, SP, Brazil, 13083-887.
E-mail: fabianoreis2@gmail.com.

© Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem
Universidade de Campinas Estadual - Unicamp - Publiczny uniwersytet badawczy
[img]http://www.poloprinter.com.br/images/cliente-logos/UNICAMP.png[/img]
Creative Commons License This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
(licencja - pozwala na nieograniczony użytek niekomercyjny, dystrybucję i reprodukcję na każdym nośniku, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest prawidłowo cytowane)

Av. Paulista, 37 - 7º andar - conjunto 71
01311-902 - São Paulo - SP
Tel.: +55 11 3372-4541
Fax: 3285-1690
Fax: +55 11 3285-1690

radiologiabrasileira@cbr.org.br

[img]https://images82.fotosik.pl/366/fc81e354a3f1f0b7m.jpg[/img]
Przekład wykonany z oryginału tekstu portugalskiego, po korekcie z uwzględnieniem wersji angielskiej

==========================================================
WERSJA PO KOREKCIE (TEKSTU PORTUGALSKIEGO I ANGIELSKIEGO) - PRAWNA WERYFIKACJA ŹRÓDŁA:
https://chomikuj.pl/shoran/T*c5*81UMACZ … TY+NAUKOWE

52 (edytowany przez Dominika20 2017-03-05 21:23:11)

Odp: TŁUMACZENIE TEKSTU

Moja propozycja w związku z tłumaczeniem, ale zrobisz jak uważasz za słuszne:) smile

Nasze oczy oślepły na uczuciach >> Nasze oczy olśniły/zaślepiły nasze uczucia,
             
pośpieszny wybór naiwności się schwyta

obstawa, blaskiem zbyt sypie w oczy

Czyż w miłości nie możliwe zaistnieje?
             
A u ciebie wywoła uśmiech?

53 (edytowany przez WSHoran 2017-03-10 10:27:38)

Odp: TŁUMACZENIE TEKSTU

TEKST PORTUGALSKI ESEJU: Encefalopatia toksyczna i metaboliczna

W nawiasach uszczegółowienie pojęcia

Radiol Bras

Encefalopatias  tóxicas  e  metabólicas:  ensaio  iconográfico
Eric Mendonça Bimbato, Amanda Gontijo Carvalho, Fabiano Reis

Resumo:
As doenças toxicometabólicas do sistema nervoso central geralmente são de difícil diferenciação apenas pelo quadro clínico. Entretanto, existem algumas características neurorradiológicas típicas que podem orientar o diagnóstico correto. Neste sentido,
a ressonânc ia magnética é uma ferramenta importante que, junto ao quadro clinicolaboratorial, auxilia na instituição de uma terapêutica precoce e específica. Este ensaio iconográfico com casos selecionados dos arquivos da instituição dos autores tem como objetivo demonstrar ac hados de imagem que possam auxiliar no diagnóstico etiológico das doenças toxicometabólicas.
Unitermos:
Ressonância magnética; Intoxicação; Encefalopatia; Doenças metabólicas.

Radiologia Brazylijska

Encefalopatia toksyczna i metaboliczna: esej ilustrowany (ikonograficzny)
Eric Mendonça Bimbato, Amanda Gontijo Carvalho, Fabiano Reis

Streszczenie:
Choroby toksyczno metaboliczne ośrodkowego układu nerwowego, często trudno jest odróżnić tylko na podstawie obrazu klinicznego. Jednakże, istnieją pewne typowe neuroradiologii cechy które prowadzą do właściwej (prawidłowej) diagnozy. W tym sensie (kontekście) rezonans magnetyczny jest ważnym narzędziem, w badaniach z obrazem (w połączeniu z danymi) kliniczno-laboratoryjnym, pomaga w tworzeniu wczesnego i specyficznego (właściwego-indywidualnego) leczenia. Ten esej z obrazami wybranych przypadków z akt instytucji autorów, ma na celu zademonstrowanie wyników obrazowania, które mogą pomóc
w diagnostyce etiologii chorób toksyczno-metabolicznych.
Słowa kluczowe:
Rezonans magnetyczny, zatrucie, encefalopatia, choroby metaboliczne.

INTRODUÇÃO

As doenças toxicometabólicas são condições que levam, por diferentes fisiopatologias, a alterações agudas ou crônicas do funcionamento do sistema nervoso central (SNC).
Existem diferentes situações que podem modificar de algum modo esse funcionamento, dentre as quais se incluem o uso de drogas e substâncias recreacionais, as síndromes carenciais e os distúrbios metabólicos sistêmicos
(1)
Essas doenças, em algumas situações, podem assumir características neurorradiológicas típicas. O diagnóstico definitivo depende da correlação clínica e laboratorial. Este ensaio iconográfico, com casos do nosso arquivo didático, de exames realizados nos últimos 15 anos, tem como objetivo ilustrar os achados neurorradiológicos em afecções toxicometabólicas que permitem diagnosticar a sua causa específica.
Características de imagem, como os sítios anatômicos acometidos e o padrão de sinal e realce em ressonância magnética (RM), podem ser úteis para definir a causa, em associação com dados clínicos e laboratoriais.
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual de Campinas.

WSTĘP

Choroby toksyczno-metaboliczne spełniają warunki, które prowadzą, przez różne typy patofizjologii,
do ostrych lub przewlekłych zmian (zapalenia-zaburzeń czynnościowych) w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego (SNC).
Istnieją różne sytuacje, które w jakiś sposób mogą modyfikować tę operację (działanie-funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego), do których należy stosowanie leków i substancji rekreacyjnych (uspokajających), na zespół niedoboru (braku zgodności) i ogólnoustrojowych chorób metabolicznych
(1)
Choroby te, w niektórych sytuacjach mogą mieć cechy typowe neuroradiologii. Ostateczne rozpoznanie (diagnostyka) zależy od korelacji (znalezienia powiązań) klinicznych i laboratoryjnych. Ten esej obrazujemy (ilustrujemy), przypadkami z naszych akt dydaktycznych, badań przeprowadzonych w ciągu ostatnich 15 lat, ma on na celu zilustrowanie neuroradiologicznych ustaleń (odkryć) w toksyczno-metabolicznych warunkach pozwalających diagnozować konkretne przyczyny.
Funkcje przetwarzania obrazu, tak dotkniętych zmianami miejsc anatomicznych i wzorca sygnału oraz wzmocnienia (poprawy) rezonansu magnetycznego (RM), mogą być użyteczne do określenia przyczyn, w połączeniu z danymi klinicznymi i laboratoryjnymi (ustalenia rozpoznania etiologicznego).
Projekt został zatwierdzony przez Komitet Etyki Uniwersytetu Państwowego w Campinas.

ENCEFALOPATIA DE WERNICKE

A encefalopatia de Wernicke é um quadro agudo, neuropsiquiátrico, que resulta da deficiência de tiamina.
A tríade clássica de anormalidade ocular, ataxia e confusão mental é observada em somente 16% dos pacientes.
A tiamina é essencial em diversas vias bioquímicas do cérebro.
Embora a deficiência de tiamina seja classicamente associada ao alcoolismo, qualquer condição com desbalanço nutricional que dure mais que 2–3 semanas pode levar à depleção das reservas de tiamina, ocasionando lesões cerebrais em regiões de vulnerabilidade (as que têm alto teor de tiamina), como diencéfalo e tronco cerebral.
Outras condições, além do alcoolismo, que podem cursar com déficits de tiamina são:
hiperêmese gravídica, anorexia nervosa, realimentação após jejum, tireotoxicose, síndrome disabsortivas (inclusive as decorrentes de gastroplastia redutora),
hemodiálise, diálise peritoneal, síndrome da imunodeficiência adquirida, gastroplastia com vômitos no pós-operatório
(1,2).


Encefalopatia Wernickego

Encefalopatia Wernickego jest ostrym obrazem (stanem) neuropsychiatrycznym, który wynika z deficytu (niedoboru) tiaminy.
Klasyczna triada nieprawidłowości (anomalii) oka (ocznej), ataksja (niezborność) i splątanie (zaburzenia umysłowe) obserwuje się tylko u 16% pacjentów.
Tiamina jest niezbędna w wielu szlakach (procesach - prawidłowego funkcjonowania) biochemicznych mózgu.
Chociaż niedobór tiaminy jest klasycznie związany z alkoholizmem, każdy stan z nierównowagi żywieniowej który trwa dłużej niż 2-3 tygodnie może doprowadzić do wyczerpania rezerw tiaminy, powodując uszkodzenie mózgu w obszarach wrażliwych (narażonych) (Tych, które mają wysoką zawartość tiaminy - zależnych od niej), jak międzymózgowie i pień mózgu.
Pozostałe przesłanki wspólne z alkoholizmem, w których mogą wystąpić deficyty tiaminy:
niepohamowane wymioty ciężarnych, jadłowstręt psychiczny (anoreksja), sprzężenie zwrotne po poście, nadczynność tarczycy, dysabsorbcja (brak chłonności - syndrom zaburzenia wchłaniania)
(W tym te, które wynikają gastroplastyki żołądka - niewydolność po bypass żołądka)
hemodializa, dializa otrzewnowa, zespół nabytego niedoboru odporności, gastroplastia żołądka - przy wymiotach w okresie pooperacyjnym
(1,2).

O diagnóstico presuntivo pode ser feito analisando-se os níveis de tiamina por análise direta do pirofosfato de tiamina em eritrócitos, cromatografia líquida de alta performance do sangue total ou pelo teste de ativação de eritrócito transquetolase.
Pode-se também analisar, por cromatografia, os níveis de tiamina, monofosfato de tiamina e difosfato de tiamina em eritrócitos humanos.
A RM é considerada o método mais importante para confirmar o diagnóstico, com sensibilidade de 53% e especificidade de 93%.
Tipicamente, em T2/FLAIR, há hipersinal em regiões paraventriculares dos tálamos, do hipotálamo, dos corpos mamilares, da região periaquedutal, do assoalho do quarto ventrículo e da região paravermiana cerebelar (Figura 1); na sequência ponderada em difusão pode-se notar restrição nos tálamos.
Lesões mais atípicas podem ser vistas no córtex e no esplênio do corpo caloso (2,3)

Figura 1
Síndrome de Wernicke.
Paciente do sexo feminino, 47 anos.
Coronal FLAIR (A) e axial T2 (B,C) mostram focos de hipersinal na substância cinzenta periaquedutal, tálamos em região paramediana, corpos mamilares (setas), tecto e tegmento do mesencéfalo. Em T1 após contraste (D) observa-se realce em corpos mamilares (setas) e tecto do mesencéfalo.

Przypuszczalna diagnoza może być wykonana przez analizę poziomu tiaminy z zastosowaniem bezpośredniej analizy (ocenie poziomu) pirofosforanu tiaminy w erytrocytach, wysokosprawną chromatografią cieczową całkowitą krwi lub testem aktywacyjnym erytrocytów (krwinek) transketolazy.
Można również analizować, metodą chromatografii poziomy tiaminy, monofosforanu tiaminy i difosforanu tiaminy w ludzkich erytrocytach.
RM (MRI) jest uważana za najodpowiedniejszą metodę w celu potwierdzenia diagnozy, przy czułości 53%, a swoistością (specyfiką) 93%.
Zazwyczaj (sekwencję) w T2 (ważony) / FLAIR, wykazuje hiperintensywna (hypersignal) w przykomorowych rejonach wzgórza (wzrokowego), podwzgórza, organach Mammillary, rejon istoty szarej (okołowodociągowej), piętro (dno) komory czwartej i rejon paravermiana móżdżku (Rysunek 1); w następstwie (sekwencji) dyfuzji ważonej można zauważyć ograniczenia (dyfuzji) we wzgórzu (wzrokowym).
Bardziej nietypowe zmiany mogą być widoczne w korze mózgowej i w płacie ciała modzelowatego (2-3)
[img]http://www.scielo.br/img/revistas/rb/v48n2//0100-3984-rb-48-02-0121-gf01.jpg[/img]
RYSUNEK 1
Zespół Wernickego.
Pacjentka, 47 lat.
Korony (czoło) FLAIR (A) i osiowe T2 (ważony) (B, C) pokazuje hyperintensywne ogniska w istocie szarej okołowodociągowej, wzgórzu w regionie paramedian organów Mammillary (strzałki) sufit i nakrywki mostu śródmózgowia. W T1 po kontraście (zdjęcia) (D) obserwuje się wzmocnienie w organach Mammillary (strzałki) oraz dachu śródmózgowia.

CZĘŚĆ II
METANOL

A intoxicação por metanol decorre da ingestão da substância de maneira acidental ou como forma de tentativa de suicídio. O produto final de sua metabolização é o ácido fórmico, principal responsável pelas lesões causadas nos nervos ópticos e cérebro
(6,7)
Na suspeita de intoxicação aguda, uma avaliação minuciosa do grau de acometimento ou de possíveis sequelas requer o uso da RM, incluindo o estudo das vias ópticas
(1)
Como achado mais característico, porém não específico, nota-se a presença de necrose putaminal bilateral, com hipersinal simétrico nas sequências T2/FLAIR
(1,6)
(Figura 4).
Alguns casos podem apresentar hemorragias associadas. Outros achados que podem estar presentes na intoxicação grave incluem hemorragia intraventricular, necrose cerebelar, edema cerebral difuso e necrose do nervo óptico
(1)
À espectroscopia de prótons, observou-se pico invertido em 1.3 ppm (atribuível ao lactato) e redução do N-acetilaspartato (em decorrência do dano neuronal/axonal nesta área).

Figura 2.
Encefalopatia hepática por vírus C
Paciente do sexo feminino, 69 anos.
Em T1 sem contraste visualizam-se áreas de hipersinal na região dos globos pálidos, subtálamos e base dos pedúnculos cerebrais.

Figura 3.
Síndrome da desmielinização osmótica
Paciente do sexo masculino, 49 anos.
Em T2 axial (A) e sagital (B) observa-se área de hipersinal na ponte, com preservação do sinal na periferia.

Figura 4.
Intoxicação por metanol
Paciente do sexo feminino, 25 anos.
Hipersinal simétrico e bilateral putaminal em T2/FLAIR (A) que restringe a difusão, hipersinal em difusão (B) e hipossinal no mapa de ADC (C).
No-tam-se lesões córtico-subcorticais em lobos occipitais, hiperintensas, que restringem a difusão.
Espectroscopia com prótons com TE de 135 ms mostra pico invertido em torno de 1,3 ppm, atribuível ao lactato, além de redução do N-acetilaspartato (NAA) em 2,0 ppm

METANOL

Zatrucie metanolem wynikające z przyjmowania substancji w sposób przypadkowy, lub jako forma próby samobójczej.
Końcowym produktem ich metabolizmu jest kwas mrówkowy, przede wszystkim odpowiedzialny za szkody (uszkodzenia) wyrządzone nerwom wzrokowym i mózgu.
(6,7)
Przy podejrzeniu przypadku ostrego zatrucia, dokładna ocena stopnia zaangażowania (rozwoju), lub możliwych (ewentualnych) powikłań wymagają użycia RM (MRI) w tym (łącznie z) badanie dróg wzrokowych.
(1)
Jak znaleźć więcej cech (najbardziej) charakterystycznych, gdy nie są specyficzne (typowe), zwróć uwagę na obecność obustronnej martwicy putaminal (skorupia), z symetrycznym sygnałem hyperintensywnym na sekwencjach (zależnych) T2 / FLAIR
(1,6)
(ilustracja 4).
W niektórych przypadkach może być to związane (powiązane) z krwawieniem (krwotokami).
Pozostałe ustalenia (przesłanki-wyniki badań), które mogą być obecne (występować) w (ciężkich) zatruciach obejmują: poważne krwawienie dokomorowe, martwicę móżdżku, rozlany (rozproszony) obrzęk mózgu i martwicę nerwu wzrokowego
(1)
W spektroskopii (spektrometrii) protonowej, zaobserwowano odwrócony szczyt w/przy 1,3 ppm (przypisany do mleczanu) i zmniejszenie (obniżenie) N-acetylo-asparaginianu (w wyniku uszkodzenia neuronów / aksonów w tym obszarze-okolicy).
[img]http://www.scielo.br/img/revistas/rb/v48n2//0100-3984-rb-48-02-0121-gf02.jpg[/img]

Ilustracja 2.
Encefalopatia wątrobowa wirusa C
Pacjentka 69 lat.
W (odróżnieniu od) T1 bez użycia kontrastu wizualizowane są (wyświetlane)
obszary hyperintensity (hypersignal) w rejonie gałki bladej, niskowzgórza (podwzgórze - SUBTALAMO) i podstawy szypułki mózgowej.
[img]http://www.scielo.br/img/revistas/rb/v48n2//0100-3984-rb-48-02-0121-gf03.jpg[/img]

Ilustracja 3.
Zespół demielinizacji osmotycznej
Pacjent płci męskiej, 49 lat.
W T2 osiowym (A) i płaszczyźnie strzałkowej (obrazu) (B) jest obserwowany obszar hypersignal (hyperinetnsywny) na mostku, z zachowaniem oznaczenia (sygnału) na obrzeżach (obwodzie).
[img]http://www.scielo.br/img/revistas/rb/v48n2//0100-3984-rb-48-02-0121-gf04.jpg[/img]

Ilustracja 4.
Zatrucie metanolem
Pacjentka, 25 lat.
Hyperintensywne symetryczne i obustronna putaminal (skorupie) w T2 / FLAIR (zdjęcie A) które ogranicza dyfuzję (rozprzestrzenianie), hyperintensywna dyfuzja (obraz B) i hyposignal (Hypersignal) ADC na mapie-planie z (C).
Bez(brak) - tam są  korowo-podkorowe zmiany (chorobowe) w płatach potylicznych, hyperintensywna, ograniczona dyfuzja.
Spektroskopia z protonami o 135 ms pokazuje odwrócony szczyt około (rzędu) 1,3 ppm, przypisany do mleczanu i zmniejszony (obniżony) N-acetylo-asparaginianu (NAA) w 2,0 ppm.

DOENÇA DE WILSON
Anomalia hereditária transmitida de forma autossômica recessiva caracterizada pelo acúmulo tóxico de cobre no organismo. Pode haver depósitos desse metal no SNC. Os achados de imagem na RM do crânio são variáveis, entretanto, os mais comumente encontrados são alterações, na maioria das vezes simétricas, envolvendo os putâmens (sobretudo na porção mais externa), com hipersinal em T2
(8)
(Figura 5).
Em alguns pacientes, áreas de hipossinal em T2 spin eco podem ser observadas nestes núcleos de substância cinzenta, que estão relacionadas, em estudos histopatológicos, a depósitos de compostos férricos.
Outros sítios de substância cinzenta que podem ser acometidos são globo pálido, claustrum e núcleos subtalâmicos.
Em alguns casos podemos encontrar o “sinal do rosto do panda” no mesencéfalo, caracterizado por lesões hiperintensas no tegmento associadas a sinal normal dos núcleos rubros e hipossinal nos colículos superiores
(9)
Além disso, nos casos que cursam com insuficiência hepática, pode-se ter o hipersinal espontâneo em T1 nos globos pálidos (em decorrência do acúmulo de manganês). Lesões em substância branca podem ser observadas, principalmente na transição córtico-subcortical nos lobos frontais e parietais.

Figura 5.
Doença de Wilson
Paciente do sexo feminino, 20 anos.
Lesões com hipersinal em FLAIR (A) no tegmento do mesencéfalo e região periaquedutal e de colículos. Há também focos de hipossinal em FLAIR e T2 nos putâmens e cabeça dos núcleos caudados


CHOROBA WILSONA

Zaburzenie dziedziczne przekazywane w sposób (w dowolnej formie) autosomalny recesywny charakteryzujący się nagromadzeniem miedzi toksycznej w organizmie.
Mogą to być złoża tego metalu w SNC (osadzone w ośrodkowym układzie nerwowym). Wyniki obrazowania RM (MRI) mózgu są zróżnicowane, jednakże, najpowszechniej spotykane są zmiany, przeważnie symetryczne, obejmujące putamen (skorupie) (Szczególnie w części najbardziej zewnętrznej), hyperintensywne w T2
(8)
(ilustracja 5).
U niektórych pacjentów, obszary hyposignal (Hypersignal) w T2, echo spinowe (wirujące) można zaobserwować w jądrach substancji szarej, które są ze sobą powiązane z badaniem histopatologicznym, złóż związków żelaza. Inne strony istoty szarej, które mogą zostać dotknięte, dotyczą gałki bladej, Claustrum (przedmurza) i jąder podwzgórza.
W niektórych przypadkach możemy znaleźć "sygnał-znak twarzy Panda" w śródmózgowiu, charakteryzujący się (odpowiadający) zmianami hyperintensywnymi w nakrywce mostu (Tegmentum) powiązanymi z normalnym sygnałem jąder Crimson (szkarłatne-czerwone jądro) i hyposignal (Hypersignal) na górnym (wyższym) wzgórka.
(9)
Ponadto, w przypadkach, w których występują uszkodzenia (niewydolność) wątroby, można mieć (zobaczyć) spontanicznie (samoistną) hyperintensywną (hypersignal) na T1 w gałce bladej (Ze względu na akumulację manganu). Urazy w istocie białej można zaobserwować, zwłaszcza na przejściu korowo-podkorowym w płatach czołowych i ciemieniowych.
[img]http://www.scielo.br/img/revistas/rb/v48n2//0100-3984-rb-48-02-0121-gf05.jpg[/img]
Ilustracja 5.
Choroba Wilsona
Pacjentka, 20 lat.
Hyperintensywne zmiany w Flair (a) w części nakrywki mostu, śródmózgowia i w rejonie istoty szarej okołowodociągowej oraz wzgórka. Istnieją również ogniska hyposignal w FLAIR i T2 putamen (skorupie) oraz głowy do jąder ogoniastych.

ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA

Zespół neuropsychiatryczny potencjalnie odwracalny, który może wystąpić u pacjentów z zaawansowaną postacią przewlekłej choroby wątroby lub ostrej niewydolności wątroby. W RM (MRI) na sekwencjach ważonych (zależnej) w T1, podkreśla (wyróżnia) paramagnetyczny efekt (wpływ) manganu (jest podświetlony).
Występuje obustronnie hiperintensywnie i symetryczne w gałce bladej, PUTAMEN (skorupie), regiony podwzgórza, substancja czarna i części przedniej przysadki adenohypophysis (gruczołowej)
(4)
(Ilustracja 2).

ZESPÓŁ OSMOTYCZNEJ DEMIELINIZACJI

Choroba demielinizacyjna, zazwyczaj związana z zaburzeniami elektrolitów, zwłaszcza szybkiej korekcie hiponatremii. U pacjentów z przewlekłym stosowaniem alkoholu, długotrwałym stosowaniem leków moczopędnych, rozległymi oparzeniami, ciężką chorobą wątroby, między innymi mają one (cechują-stanowią) czynniki ryzyka ich rozwoju
(5)
W następstwie (sekwencji) T1 z RM (MRI ) mogą być (wykazywać) subtelnie (dyskretnie) hyposignal w jądrach podstawnych (rdzenie~kory? > Hypersignal w zwojach podstawy mózgu) i w środkowej części mostka (Pontine), zachowując jego obrzeże (bez zmian)
(1)
Sekwencje (ważone) T2 / FLAIR znajdują się hiperintensywnie w centralnej (środkowa) części mostu zachowując jego obrzeże (ilustracja 3); Ponadto, ogniska hiperintensywne można zaobserwować w jądrach podkorowych (podstawnych-zwojach podstawy mózgu), wzgórzu (wzrokowym) i istocie białej półkul mózgowych
(1,5)
Ustalenia te (odkrycia-wyniki), jeśli powiążemy z aspektami klinicznymi i laboratoryjnymi korzystnymi (wskazanymi) dla demielinizacji osmotycznej, umożliwią bezpieczną diagnostykę (rozpoznanie)

54 (edytowany przez WSHoran 2017-03-06 23:20:37)

Odp: TŁUMACZENIE TEKSTU

OK
Strona 1, 2, 3,4 ~65%
[img]https://images81.fotosik.pl/366/ae6297445f393200m.jpg[/img]
Radiologia Brazylijska

Encefalopatia toksyczna i metaboliczna: esej ilustrowany (ikonograficzny)
Eric Mendonça Bimbato, Amanda Gontijo Carvalho, Fabiano Reis

Streszczenie:
Choroby toksyczno metaboliczne ośrodkowego układu nerwowego, często trudno jest odróżnić tylko na podstawie obrazu klinicznego. Jednakże, istnieją pewne typowe neuroradiologii cechy które prowadzą do właściwej (prawidłowej) diagnozy. W tym sensie (kontekście) rezonans magnetyczny jest ważnym narzędziem, w badaniach z obrazem (w połączeniu z danymi) kliniczno-laboratoryjnym, pomaga w tworzeniu wczesnego i specyficznego (właściwego-indywidualnego) leczenia. Ten esej z obrazami wybranych przypadków z akt instytucji autorów, ma na celu zademonstrowanie wyników obrazowania, które mogą pomóc w diagnostyce etiologii chorób toksyczno-metabolicznych.
Słowa kluczowe:
Rezonans magnetyczny, zatrucie, encefalopatia, choroby metaboliczne.

WSTĘP

Choroby toksyczno-metaboliczne spełniają warunki, które prowadzą, przez różne typy patofizjologii, do ostrych lub przewlekłych zmian (zapalenia-zaburzeń czynnościowych) w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego (SNC).
Istnieją różne sytuacje, które w jakiś sposób mogą modyfikować tę operację (działanie-funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego), do których należy stosowanie leków i substancji rekreacyjnych (uspokajających), na zespół niedoboru (braku zgodności) i ogólnoustrojowych chorób metabolicznych
(1)
Choroby te, w niektórych sytuacjach mogą mieć cechy typowe neuroradiologii. Ostateczne rozpoznanie (diagnostyka) zależy od korelacji (znalezienia powiązań) klinicznych i laboratoryjnych. Ten esej obrazujemy (ilustrujemy), przypadkami z naszych akt dydaktycznych, badań przeprowadzonych w ciągu ostatnich 15 lat, ma on na celu zilustrowanie neuroradiologicznych ustaleń (odkryć) w toksyczno-metabolicznych warunkach pozwalających diagnozować konkretne przyczyny.
Funkcje przetwarzania obrazu, tak dotkniętych zmianami miejsc anatomicznych i wzorca sygnału oraz wzmocnienia (poprawy) rezonansu magnetycznego (RM), mogą być użyteczne do określenia przyczyn, w połączeniu z danymi klinicznymi i laboratoryjnymi (ustalenia rozpoznania etiologicznego).
Projekt został zatwierdzony przez Komitet Etyki Uniwersytetu Państwowego w Campinas.

Encefalopatia Wernickego

Encefalopatia Wernickego jest ostrym obrazem (stanem) neuropsychiatrycznym, który wynika z deficytu (niedoboru) tiaminy.
Klasyczna triada nieprawidłowości (anomalii) oka (ocznej), ataksja (niezborność) i splątanie (zaburzenia umysłowe) obserwuje się tylko u 16% pacjentów.
Tiamina jest niezbędna w wielu szlakach (procesach - prawidłowego funkcjonowania) biochemicznych mózgu.
Chociaż niedobór tiaminy jest klasycznie związany z alkoholizmem, każdy stan z nierównowagi żywieniowej który trwa dłużej niż 2-3 tygodnie może doprowadzić do wyczerpania rezerw tiaminy, powodując uszkodzenie mózgu w obszarach wrażliwych (narażonych) (Tych, które mają wysoką zawartość tiaminy - zależnych od niej), jak międzymózgowie i pień mózgu.
Pozostałe przesłanki wspólne z alkoholizmem, w których mogą wystąpić deficyty tiaminy:
niepohamowane wymioty ciężarnych, jadłowstręt psychiczny (anoreksja), sprzężenie zwrotne po poście, nadczynność tarczycy, dysabsorbcja (brak chłonności - syndrom zaburzenia wchłaniania)
(W tym te, które wynikają gastroplastyki żołądka - niewydolność po bypass żołądka)
hemodializa, dializa otrzewnowa, zespół nabytego niedoboru odporności, gastroplastia żołądka - przy wymiotach w okresie pooperacyjnym
(1,2).
Przypuszczalna diagnoza może być wykonana przez analizę poziomu tiaminy z zastosowaniem bezpośredniej analizy (ocenie poziomu) pirofosforanu tiaminy w erytrocytach, wysokosprawną chromatografią cieczową całkowitą krwi lub testem aktywacyjnym erytrocytów (krwinek) transketolazy.
Można również analizować, metodą chromatografii poziomy tiaminy, monofosforanu tiaminy i difosforanu tiaminy w ludzkich erytrocytach.
RM (MRI) jest uważana za najodpowiedniejszą metodę w celu potwierdzenia diagnozy, przy czułości 53%, a swoistością (specyfiką) 93%.
Zazwyczaj (sekwencję) w T2 (ważony) / FLAIR, wykazuje hiperintensywna (hypersignal) w przykomorowych rejonach wzgórza (wzrokowego), podwzgórza, organach Mammillary, rejon istoty szarej (okołowodociągowej), piętro (dno) komory czwartej i rejon paravermiana móżdżku (Rysunek 1); w następstwie (sekwencji) dyfuzji ważonej można zauważyć ograniczenia (dyfuzji) we wzgórzu (wzrokowym).
Bardziej nietypowe zmiany mogą być widoczne w korze mózgowej i w płacie ciała modzelowatego (2-3)
[img]http://www.scielo.br/img/revistas/rb/v48n2//0100-3984-rb-48-02-0121-gf01.jpg[/img]
RYSUNEK 1
Zespół Wernickego.
Pacjentka, 47 lat.
Korony (czoło) FLAIR (A) i osiowe T2 (ważony) (B, C) pokazuje hyperintensywne ogniska w istocie szarej okołowodociągowej, wzgórzu w regionie paramedian organów Mammillary (strzałki) sufit i nakrywki mostu śródmózgowia. W T1 po kontraście (zdjęcia) (D) obserwuje się wzmocnienie w organach Mammillary (strzałki) oraz dachu śródmózgowia.

ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA

Zespół neuropsychiatryczny potencjalnie odwracalny, który może wystąpić u pacjentów z zaawansowaną postacią przewlekłej choroby wątroby lub ostrej niewydolności wątroby. W RM (MRI) na sekwencjach ważonych (zależnej) w T1, podkreśla (wyróżnia) paramagnetyczny efekt (wpływ) manganu (jest podświetlony).
Występuje obustronnie hiperintensywnie i symetryczne w gałce bladej, PUTAMEN (skorupie), regiony podwzgórza, substancja czarna i części przedniej przysadki adenohypophysis (gruczołowej)
(4) (Ilustracja 2).
[img]http://www.scielo.br/img/revistas/rb/v48n2//0100-3984-rb-48-02-0121-gf02.jpg[/img]

Ilustracja 2
Encefalopatia wątrobowa wirusa C
Pacjentka 69 lat.
W (odróżnieniu od) T1 bez użycia kontrastu wizualizowane są (wyświetlane)
obszary hyperintensity (hypersignal) w rejonie gałki bladej, niskowzgórza (podwzgórze - SUBTALAMO) i podstawy szypułki mózgowej.

ZESPÓŁ OSMOTYCZNEJ DEMIELINIZACJI

Choroba demielinizacyjna, zazwyczaj związana z zaburzeniami elektrolitów, zwłaszcza szybkiej korekcie hiponatremii. U pacjentów z przewlekłym stosowaniem alkoholu, długotrwałym stosowaniem leków moczopędnych, rozległymi oparzeniami, ciężką chorobą wątroby, między innymi mają one (cechują-stanowią) czynniki ryzyka ich rozwoju
(5)
W następstwie (sekwencji) T1 z RM (MRI ) mogą być (wykazywać) subtelnie (dyskretnie) hyposignal w jądrach podstawnych (rdzenie~kory? > Hypersignal w zwojach podstawy mózgu) i w środkowej części mostka (Pontine), zachowując jego obrzeże (bez zmian)
(1)
Sekwencje (ważone) T2 / FLAIR znajdują się hiperintensywnie w centralnej (środkowa) części mostu zachowując jego obrzeże (ilustracja 3); Ponadto, ogniska hiperintensywne można zaobserwować w jądrach podkorowych (podstawnych-zwojach podstawy mózgu), wzgórzu (wzrokowym) i istocie białej półkul mózgowych
(1,5)
Ustalenia te (odkrycia-wyniki), jeśli powiążemy z aspektami klinicznymi i laboratoryjnymi korzystnymi (wskazanymi) dla demielinizacji osmotycznej, umożliwią bezpieczną diagnostykę (rozpoznanie)
[img]http://www.scielo.br/img/revistas/rb/v48n2//0100-3984-rb-48-02-0121-gf03.jpg[/img]

Ilustracja 3.
Zespół demielinizacji osmotycznej
Pacjent płci męskiej, 49 lat.
W T2 osiowym (A) i płaszczyźnie strzałkowej (obrazu) (B) jest obserwowany obszar hypersignal (hyperinetnsywny) na mostku, z zachowaniem oznaczenia (sygnału) na obrzeżach (obwodzie).

METANOL

Zatrucie metanolem wynikające z przyjmowania substancji w sposób przypadkowy, lub jako forma próby samobójczej.
Końcowym produktem ich metabolizmu jest kwas mrówkowy, przede wszystkim odpowiedzialny za szkody (uszkodzenia) wyrządzone nerwom wzrokowym i mózgu.
(6,7)
Przy podejrzeniu przypadku ostrego zatrucia, dokładna ocena stopnia zaangażowania (rozwoju), lub możliwych (ewentualnych) powikłań wymagają użycia RM (MRI) w tym (łącznie z) badanie dróg wzrokowych.
(1)
Jak znaleźć więcej cech (najbardziej) charakterystycznych, gdy nie są specyficzne (typowe), zwróć uwagę na obecność obustronnej martwicy putaminal (skorupia), z symetrycznym sygnałem hyperintensywnym na sekwencjach (zależnych) T2 / FLAIR
(1,6)
(ilustracja 4).
W niektórych przypadkach może być to związane (powiązane) z krwawieniem (krwotokami).
Pozostałe ustalenia (przesłanki-wyniki badań), które mogą być obecne (występować) w (ciężkich) zatruciach obejmują: poważne krwawienie dokomorowe, martwicę móżdżku, rozlany (rozproszony) obrzęk mózgu i martwicę nerwu wzrokowego
(1)
W spektroskopii (spektrometrii) protonowej, zaobserwowano odwrócony szczyt w/przy 1,3 ppm (przypisany do mleczanu) i zmniejszenie (obniżenie) N-acetylo-asparaginianu (w wyniku uszkodzenia neuronów / aksonów w tym obszarze-okolicy).
[img]http://www.scielo.br/img/revistas/rb/v48n2//0100-3984-rb-48-02-0121-gf04.jpg[/img]

Ilustracja 4.
Zatrucie metanolem
Pacjentka, 25 lat.
Hyperintensywne symetryczne i obustronna putaminal (skorupie) w T2 / FLAIR (zdjęcie A) które ogranicza dyfuzję (rozprzestrzenianie), hyperintensywna dyfuzja (obraz B) i hyposignal (Hypersignal) ADC na mapie-planie z (C).
Bez(brak) - tam są korowo-podkorowe zmiany (chorobowe) w płatach potylicznych, hyperintensywna, ograniczona dyfuzja.
Spektroskopia z protonami o 135 ms pokazuje odwrócony szczyt około (rzędu) 1,3 ppm, przypisany do mleczanu i zmniejszony (obniżony) N-acetylo-asparaginianu (NAA) w 2,0 ppm.

CHOROBA WILSONA

Zaburzenie dziedziczne przekazywane w sposób (w dowolnej formie) autosomalny recesywny charakteryzujący się nagromadzeniem miedzi toksycznej w organizmie.
Mogą to być złoża tego metalu w SNC (osadzone w ośrodkowym układzie nerwowym). Wyniki obrazowania RM (MRI) mózgu są zróżnicowane, jednakże, najpowszechniej spotykane są zmiany, przeważnie symetryczne, obejmujące putamen (skorupie) (Szczególnie w części najbardziej zewnętrznej), hyperintensywne w T2
(8)
(ilustracja 5).
U niektórych pacjentów, obszary hyposignal (Hypersignal) w T2, echo spinowe (wirujące) można zaobserwować w jądrach substancji szarej, które są ze sobą powiązane z badaniem histopatologicznym, złóż związków żelaza. Inne strony istoty szarej, które mogą zostać dotknięte, dotyczą gałki bladej, Claustrum (przedmurza) i jąder podwzgórza.
W niektórych przypadkach możemy znaleźć "sygnał-znak twarzy Panda" w śródmózgowiu, charakteryzujący się (odpowiadający) zmianami hyperintensywnymi w nakrywce mostu (Tegmentum) powiązanymi z normalnym sygnałem jąder Crimson (szkarłatne-czerwone jądro) i hyposignal (Hypersignal) na górnym (wyższym) wzgórka.
(9)
Ponadto, w przypadkach, w których występują uszkodzenia (niewydolność) wątroby, można mieć (zobaczyć) spontanicznie (samoistną) hyperintensywną (hypersignal) na T1 w gałce bladej (Ze względu na akumulację manganu). Urazy w istocie białej można zaobserwować, zwłaszcza na przejściu korowo-podkorowym w płatach czołowych i ciemieniowych.
[img]http://www.scielo.br/img/revistas/rb/v48n2//0100-3984-rb-48-02-0121-gf05.jpg[/img]
Ilustracja 5.
Choroba Wilsona
Pacjentka, 20 lat.
Hyperintensywne zmiany w Flair (a) w części nakrywki mostu, śródmózgowia i w rejonie istoty szarej okołowodociągowej oraz wzgórka. Istnieją również ogniska hyposignal w FLAIR i T2 putamen (skorupie) oraz głowy do jąder ogoniastych.

KOKAINA

Nadużywanie kokainy może doprowadzić do zniszczenia mieliny, z tworzeniem wakuoli. W takich przypadkach, może wystąpić duże zaangażowanie istoty białej półkul mózgu i móżdżku, która może rozszerzyć działanie istoty białej na połacie pnia mózgu. Jednakże nadużywanie kokainy, częściej związane jest z takimi powikłaniami naczyniowymi, jak skurcz i zapalenie naczyń, mogące spowodować uszkodzenia niedokrwienne rejonu (obszarów) zwojów (jąder) podstawy mózgu
(10)
Przewlekle (chroniczne), użytkownicy mogą zgłaszać atrofię (zanik) i uszkodzenia mikrokrążenia (zmiany mikronaczyniowe) nie symptomatyczne wieloobjawowe (liczne) charakteryzujące się hiperintensywnością ognisk, w T2 / FLAIR w istocie podkorowej INSULAS (~ substancji wyspowej - struktura anatomiczna mózgu)
i małych, ostrych lankularnych (lacunaris - zatokowych) ognisk powikłań w obszarze tętnicy środkowej mózgu. (Rysunek 6).
[img]http://www.scielo.br/img/revistas/rb/v48n2//0100-3984-rb-48-02-0121-gf06.jpg[/img]
Ilustracja 6.
Udar niedokrwienny / zawał tętnic przez używanie kokainy.
Pacjent płci męskiej, 21 lat.
Zmiany występujące w skorupie, głowy jądra ogoniastego i przedniego ramienia wewnętrznej kapsułki (torebka wewnętrzna) po prawej stronie. Obszar hiperintensywnej obecności w T2 / FLAIR, ze skupieniem hypointensity (hypointense) skorupia (krwawienie) (A, B). Dyfuzja, obraz przedstawia istnienie hiperintensywne (hypersignal) (C) i na mapie-planie ADC (D) istnieje hyposignal, z wyjątkiem obszaru skorupia przemiana krwotoczna posiadająca hyposignal w dyfuzji i mapie-planie ADC

55

Odp: TŁUMACZENIE TEKSTU

No chłopie. Pomogłeś ich udupić. Już na tym etapie tłumaczenia wiem że linia obrony szpitala i PZU leży. Później pokaże Ci dlaczego. Powiedz mi proszę jesteś tylko tłumaczem, czy tłumaczem przysięgłym?

56 (edytowany przez WSHoran 2017-03-08 15:08:03)

Odp: TŁUMACZENIE TEKSTU

NIEDOBÓR WITAMINY B12

Objawy niedoboru witaminy B12 może być związany z klasycznym stanem schorzenia charakteryzującego się niedokrwistością megaloblastyczną (anemia) związaną z objawami neurologicznymi spowodowanymi niewłaściwym (niedostatecznym) spożyciem (przyjmowaniem) witaminy, z zaburzeniami wchłaniania (Szczególnie u pacjentów ze zmianami żołądkowymi) lub innymi warunkami, prowadzącymi do ich niepełnosprawności.
Objawy neurologiczne obejmują polineuropatię, mielopatię i neuropatię nerwu wzrokowego.
Diagnostyka laboratoryjna (badania) umożliwiają ustalenie dozowania (w zależności do poziomu) cyjanokobalaminy homocysteiny w surowicy (osoczu) krwi lub w moczu i wydalania kwasu metylomalonowego.
(11,12)
W klinicznym badaniu mikroskopowym (anatomopatologicznym) patologię zauważy się zwracając uwagę na wakuolizację mieliny i aksonów.
Występowanie selektywnej degeneracji (zwyrodnienia) bocznej (poprzecznej) i tylnej Funiculi (sznury przednie, boczne i tylne istoty białej), najczęściej wpływa na raka szyjki macicy i / lub odcinek kręgosłupa piersiowego
(1)
Wszystkie sekwencje T1 MRI mają niewielkie zgrubienie rdzenia kręgowego i T2 zauważymy hiperintensywną symetryczność (symetryczny hypersignal) sznurów Funiculi, tylnej i bocznej rdzenia kręgowego, lub co najmniej jeden Funiculi wyizolowany
(1,11)
(ilustracja 7) W tym kontekście, korelacja wyników obrazowania RM (MRI) z danymi badań klinicznych i laboratoryjnych, jest przydatna (użyteczna) w diagnostyce.
[img]http://www.scielo.br/img/revistas/rb/v48n2//0100-3984-rb-48-02-0121-gf07.jpg[/img]

Ilustracja 7
Niedobór witaminy B12
Obraz strzałkowy T2 (A), a kolejne hiperintensywności w szpiku rozciągają się w sposób ciągły przez cały odcinek kręgosłupa szyjnego i widać patrząc w kierunku osiowym T2 (B) w Funiculus grzbietowym (strzałki).

57

Odp: TŁUMACZENIE TEKSTU

Ten tekst, oznacza że nie zdiagnozowano mnie w pełni.... obrazy RM są identyczne. KUR*A! co za banda idiotów...

58 (edytowany przez WSHoran 2017-03-08 15:14:12)

Odp: TŁUMACZENIE TEKSTU

Skończę, sprawdzę i połączę smile

AKUMULACJA MANGANU W TERAPII DIALIZĄ ROZSZERZONĄ (DŁUGOTRWAŁĄ)

Poziom zazwyczaj raportowany manganu w mózgu (normalny), przekracza stężenie tego w osoczu ponad 100 razy, a kanały przenoszące ten metal obejmują m. in. wiązania zależne receptorów transferyny.
Główną drogą wydalania manganu z organizmu wydają się być drogi żółciowe, a wydalanie z moczem jest znikome.
Odkrycia (ustalenia-stwierdzenia) najczęściej widoczne w RM (MRI) u pacjentów z akumulacją manganu, to w T1 hyperintensywność dwustronna i stosunkowo symetryczna w zwojach podstawy mózgu, zwłaszcza w gałce bladej i ciele prążkowanym. Może być to związane szczególnie z faktem, że jądra (zwoje) podstawne są lokalnie obfite w receptory transferyny. Związane z tym objawy mogą się różnić, najczęściej obserwowany jest Parkinsonizm, plus mioklonie (drgawki kloniczne mięśni).
(13)
Kumulacja manganu w SNC występuje również często u pacjentów z encefalopatią wątrobową, w trakcie żywienia pozajelitowego oraz zastawką żylną portosystemic (zespolenie wrotne - przetoka żylna) (wrodzoną lub nabytą).
Badania wykazały powiązanie akumulacji manganu w SNC (ośrodkowy układ nerwowy) (Hiperintensywne na T1 w zwojach podstawy mózgu - Rysunek 8) i jego objawy u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek poddawanych długotrwałej dializie.
Przyczyna tej akumulacji jest wciąż niepewna, ale wydaje się być skorelowana z zaburzeniami kanału przenośnika manganu, ułatwioną przez dializę.
Można również zaobserwować u tych pacjentów, zwiększone przyjmowanie związków tego pierwiastka.
(13)
[img]http://www.scielo.br/img/revistas/rb/v48n2//0100-3984-rb-48-02-0121-gf08.jpg[/img]

Ilustracja 8
Pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerek po długotrwałej dializie,
bez występującej hepatopatii (choroby wątroby). Osiowe T1 (A) zidentyfikowane zlane ogniska hiperintensywne na T1 w gałce bladej. Osiowe FLAIR (B) z hyposignal.(niskim sygnałem) w jądrach (rdzeniu) soczewkowatych (dwuwypukłych).

PODSUMOWANIE

RM (MRI) jest pożytecznym narzędziem do zawężenia możliwych rozpoznań różnicowych (diagnostyki)
(w tym, w niektórych przypadkach nawet zdefiniowania konkretnej przyczyny) u pacjentów z chorobami toksyczno-metabolicznymi oraz zastosowania do SNC.
Poznanie tych wzorców obrazowania jest bardzo przydatne dla radiologa, umożliwiając rozpoznanie i rozpoczęcie wczesnego leczenia. Ponadto, ukierunkowuje lekarza klinistę do żądania przeprowadzenia odpowiednich badań laboratoryjnych
mogących potwierdzić diagnozę.

Opracowane na Universidade de Campinas Estadual (Unicamp), Campinas, SP, Brazylia.

BIBLIOGRAFIA

Koniec! Teraz korekta itd smile

59

Odp: TŁUMACZENIE TEKSTU

WRACAM DO ŻYCIA smile

KIRGISKI
[img]https://i.mycdn.me/image?id=815761804857&t=0&plc=WEB&tkn=*xb4yJ5XfmVfdKsfv4vkOPGhzteI[/img]
https://www.youtube.com/watch?v=t0tWh0WJXl4

ЖИЙДЕШ Идирисова - Сен

Махаббатым, тартынамын айта албай
Кездешүү айласын таба албай
Көздөрүмдөн сезимимди байкабай
Жылмайып өтөсүн арман ай

Мен сени көрүүгө шашып
Көрушсөм наздуу басып
Өтөм көз нурун чачып
Сен кылыгым көрсөң деле
Байкабай өттүң неге?
Сүйүң балким бар беле?

Таңда кечте жалгыз сени ойлоймун
Тагдырым бир сага болжоймун
А сен неге бир жылмайып койбодун?
Баары бир ээлеймин ойлорун

TŁUMACZENIE WSTĘPNE:

TY
              4535
Miłości, nie zdołaliśmy utrzymać,
zabrakło nam wspólnych słów.
Nasze oczy oślepły na uczucia,
a uśmiech stał się odległym snem, och   
             434434
Ja, zbyt spieszyłam się, aby odnaleźć ciebie,
pośpieszny wybór tandetę-naiwność schwyta
orszak, blaskiem zbyt w oczy sypie
Ty, wbrew obawom nadal snuj marzenia
Warto zauważać jedynie problemy?
Czyż miłości nie możliwe zaistnieć?
             5454
Rano po nocy, jedynie o tobie myślę (z góry przesądzone)
Los, coś dla ciebie uwierz, odgadnie
A czemuż to (u ciebie) przywołuje uśmiech?
Odpowie na wszystkie twe myśli! (mimo wszystko tę samą każdy otrzyma odpowiedź)

60

Odp: TŁUMACZENIE TEKSTU

Dominika20 napisał/a:

Moja propozycja w związku z tłumaczeniem, ale zrobisz jak uważasz za słuszne:) smile

Nasze oczy oślepły na uczuciach >> Nasze oczy olśniły/zaślepiły nasze uczucia,
             
pośpieszny wybór naiwności się schwyta

obstawa, blaskiem zbyt sypie w oczy

Czyż w miłości nie możliwe zaistnieje?
             
A u ciebie wywoła uśmiech?

Oto moja propozycja widocznie nie widziałeś że już pisałam smile cieszę się że wrociłeś do życia smile

61 (edytowany przez WSHoran 2017-03-11 08:29:16)

Odp: TŁUMACZENIE TEKSTU

Widziałem wpis, ale robiłem inne tłumaczenie i staram się nie mieszać języków póki nie skończę.
Po wstępnym tłumaczeniu, dopiero teraz (nie chcę się sugerować) będę analizować sens linii i zwrotek, a potem wrócę do porównania z oryginalnymi słowami. Kirgiskiego nie znam, innych tłumaczeń nie ma, ale
sens:
Көрушсөм наздуу басып      i
Тагдырым бир сага болжоймун

...jest raczej mocno podejrzany

62 (edytowany przez WSHoran 2017-03-11 12:59:58)

Odp: TŁUMACZENIE TEKSTU

KIRGISKI

4 słowa
Көрушсөм наздуу басып
oglądając pospiesznie, naiwność jedynie się schwyta
Pośpieszny wybór, naiwność jedynie schwyta

"Ja, zbyt spieszyłam się, aby odnaleźć ciebie,
pośpieszny wybór, naiwność jedynie schwyta
a orszak, blaskiem zbyt w oczy sypie"

5 słów
Тагдырым бир сага болжоймун
przeznaczenie za ciebie i mnie niezmiennie wymyśli
Los za nas niezmiennie odgadnie

Rano po nocy=o poranku, myślę że jesteś tym jedynym=mi przeznaczony,
"O poranku, marzę żeś mi przeznaczony,
a los niezawodnie za nas odgadnie.
Czemuż to (u ciebie) przywołuje uśmiech?"

[img]https://i.mycdn.me/image?id=815761804857&t=0&plc=WEB&tkn=*xb4yJ5XfmVfdKsfv4vkOPGhzteI[/img]
https://www.youtube.com/watch?v=t0tWh0WJXl4

ЖИЙДЕШ Идирисова - Сен

Махаббатым, тартынамын айта албай
Кездешүү айласын таба албай
Көздөрүмдөн сезимимди байкабай
Жылмайып өтөсүн арман ай

Мен сени көрүүгө шашып
Көрушсөм наздуу басып
Өтөм көз нурун чачып
Сен кылыгым көрсөң деле
Байкабай өттүң неге?
Сүйүң балким бар беле?

Таңда кечте жалгыз сени ойлоймун
Тагдырым бир сага болжоймун
А сен неге бир жылмайып койбодун?
Баары бир ээлеймин ойлорун
~~

TY
              4535
Miłości, nie zdołaliśmy utrzymać,
zabrakło nam wspólnych słów.
Nasze oczy oślepły na uczucia,
a uśmiech stał się odległym snem, och   
             434434
Ja, zbyt spieszyłam się, aby odnaleźć ciebie,
pośpieszny wybór tandetę-naiwność schwyta
orszak, blaskiem zbyt w oczy sypie
Ty, wbrew obawom nadal snuj marzenia
Warto zauważać jedynie problemy?
Czyż miłości nie możliwe zaistnieć?
             5454
Rano po nocy, jedynie o tobie myślę (z góry przesądzone)
Los, coś dla ciebie uwierz, odgadnie
A czemuż to (u ciebie) przywołuje uśmiech?
Odpowie na wszystkie twe myśli! (mimo wszystko tę samą każdy otrzyma odpowiedź)
~~
TŁUMACZENIE (wstępne):

TY

Miłości, nie zdołaliśmy utrzymać,
zabrakło nam wspólnych słów.
Nasze oczy oślepły na uczucia,
a uśmiech stał się odległym snem, och. 

Ja, zbyt spieszyłam się, szukając ciebie.
Pośpieszny wybór, jedynie naiwność schwyta,
zbyt orszak, blaskiem w oczy sypie.
Ty, wbrew obawom nadal snuj marzenia
Warto zauważać jedynie problemy?
Czyż miłości nie możliwe zaistnieć?

O poranku, marzę żeś mi przeznaczony,
a los niezawodnie za nas odgadnie.
Czemuż to u ciebie przywołuje uśmiech?
Na wszystkie marzenia jednako odpowie!

Powtarzające się słowa:
albay -
nie mogę, nie można, nie potrafić
Synonim: nie zdołać, nie sprostać,
bayqabay - ślepo, nie dostrzegać, niezauważalny
Synonim: niezauważalnie, subtelnie, nieuchwytnie, nieznacznie, ledwo widocznie, nie rzucając się w oczy
Antonim: widzieć, spotykać się, zadawać, przestawać, obcować
bir - jedno, raz, który, jednakowo
Synonim: zgodnie, niezmiennie, nieodmiennie , jednolicie

"...nie zdołaliśmy utrzymać,
zabrakło nam wspólnych słów." (nie zdołaliśmy odnaleźć)

"Nasze oczy oślepły na uczucia,
Warto rozpamiętywać jedynie udręki?" (dostrzegać tylko przyczyny-kłopoty)

"...niezawodnie za nas to odgadnie. (zawsze)
Czemuż nadzieja u ciebie przywołuje uśmiech? (zawsze)
Na wszystkie niezmiennie odpowie" (zawsze)

<<< Teraz Dominiko ostro to analizuj smile

63

Odp: TŁUMACZENIE TEKSTU

Wybacz, ale dopiero zobaczyłam.
Przeanalizuję jutro wieczorem, bo dzisiaj byłam w szkole i jutro też będę ale tylko do 15.00 ze względu na mniejszą liczbę godzin, więc później to zrobię.

Ale na pierwszy wrzut oka to wygląda fajnie tłumaczenie wink

Dla mnie mogłoby być, ale jutro postaram się to jakoś ogarnąć, bo tekst jest dla mnie trudny.

64

Odp: TŁUMACZENIE TEKSTU

Jest zbyt opisowa wymaga streszczenia (szczególnie refren), utwórz swoją na klip

65

Odp: TŁUMACZENIE TEKSTU

Widziałam teledysk, super lepiej bym tego nie ujęła wink Nie będę już ingerować w tą piosenkę wink

Mam już kilka inne na oku wink

Pozdrawiam wink

66 (edytowany przez WSHoran 2017-03-14 22:29:51)

Odp: TŁUMACZENIE TEKSTU

KAZACHSKI
[img]https://i.ytimg.com/vi/7isDrllBWak/mqdefault.jpg[/img]
https://www.youtube.com/watch?v=D9tAUATCdCw

Ayree - шоу

Тек саған егер білсең
Жүрегімді беріп едім
Тек сен үшін бұл өмірде
Уақытымды мен бөліп едім
Түсіңбедім сені мүлде
Жүргенінді өзгеменен түнде
Көріп соңы үнсіз жылай
Қызғанды жүрек

Неге, неге сен
Неге, неге сен
Ойнадың сезіміммен
Неге, неге сен
Неге сен неге
Ойламадың ба мүлдем
Түсіңбедмң мен түсіңбедім мен
Сезімімжі жоққа еттің
Ойнамашы сен, ойнамашы сен
Жоқ маған керек емес, керек емес шоу

Жүрегім жараланды
Жетер енді болдым шыдай
Саған деген пәк сезімді
Кеттің жаным сен бағаламай
Арамызда уақыт өтті
Жетер енді бәрі де бекер
Түсінбедіп жауап берші
Жалғыз бір сұрақ

Show

Tek sagan eger bilsen
Juregimdi berip edim
Tek sen ushin bul omirde
Waqitimdi men bolip edim
Tusinbedim seni mulde
Jurgenindi ozgemenen tunde
Korip soni unsiz jilay
Qizgandi jurek

Nege, nege sen
Nege, nege sen
Oynadin sezimimmen
Nege, nege sen
Nege sen nege
Oylamadin ba muldem
Tusinbedmn men tusinbedim men
Sezimimji joqqa ettin
Oynamashi sen, oynamashi sen
Joq magan kerek emes, kerek emes show

Juregim jaralandi
Jeter endi boldim shiday
Sagan degen pak sezimdi
Kettin janim sen bagalamay
Aramizda waqit otti
Jeter endi bari de beker
Tusinbedip jawap bershi
Jalgiz bir suraq

WSTĘPNE TŁUMACZENIE:

Ayree - Show Pokaz
    4354-33342
Dopiero gdybyś dostrzegł,
oddałbym moje serce.
Jedynie z tobą w tym życiu,
chciałabym podzielić wspólnie czas.
Zmartwienia dla ciebie całkowicie odrzucić.
Inną mnie tej nocy,  /w środku nocy
mógłbyś zobaczyć, koniec w niemym okrzyku
zazdrosnego serca.
    33233-3434-4+3
Dlaczego, dlaczego ty
Dlaczego, dlaczego ty
grasz uczuciami.
Dlaczego, dlaczego ty
Dlaczego, dlaczego
myślisz tak bezwzględnie
Zmartwione i przygnębione
ciało zaprzecza-odmawia zmysłowym uczuciom
Nie graj, nie baw się
Nie, nie powinnam, nie mogę pokazać
    24443533
Moje serce zostało zranione,
wystarczająco dość zniosło.
Czyste uczucia-e wobec-do ciebie
Szczerość mej duszy mogłeś docenić
Pomiędzy nami minęło dużo czasu,
Wystarczająco dość, wszystko na próżno
Nie znam tylko odpowiedzi na...
jedno pytanie  /pozostało

67

Odp: TŁUMACZENIE TEKSTU

KONA - Dheem tana
Bengalski - jedyne tłumaczenie
[img]http://d37atgyntjgeo4.cloudfront.net/images/detailed/23/Simply-Kona-Dheem-Tana.jpg?t=1392966491[/img]
https://www.youtube.com/watch?v=3WDI3ZGDtes

ধিম তানা - কনা

যাও বলো তারে মেঘের ওপারে
বৃষ্টি বন্দনা জুড়ে ধরণীতল,
যাও বল তারে শ্রাবণ আষাঢ়ে
মেঘের শতদলে ছুঁয়েছে ভেজা জল।

মাতাল হাওয়ার ধ্বনি বৃষ্টি কি শোনে না?
ময়ূর পেখম তোলে ধিমতানা দেরে না,
ধিমতানা, বাজে ধিমতানা, বাজে ধিমতানা, দে রে না।

ভেজা জল টলমল অপেক্ষার জানালা ছুঁয়ে,
দু’হাতে নিয়ে জল ভেজাবো সুখের কপোল,
সন্ধ্যে এলো ঝলোমলো বৃষ্টি তবু এলোনা।

স্বাগতম সম্ভাষণ অপেক্ষার হলো অবসান,
প্রকৃতির আভরণে মন্ত্র তালের উচ্চারণ,
রাত্রি এলো জলছল বৃষ্টি সুরের মূর্ছনা।

Dheem tana

Yao balo tare, meghera opare,
brsti bandana, jure dharanitala.
Yao balo tare, srabana asarhe,
meghera satadale chumyechi bheja jala.

Matala haoyara dhbani,
brsti ki sone na,
mayura pekhama tole,
dhimatana dere na.
Dhimatana, baje dhimatana,
baje dhimatana, de re na
Dhimatana, baje dhimatana,
baje dhimatana, de re na

Bheja jala talamala,
apeksara janala chumye.
Duhate niye jala,
bhejabo sukhera kapala.
Sandhye elo, jhalomalo,
brsti tabu elo na.

Sbagatama,sambhasana,
apeksara halo abasana.
Prakrtira, abharane,
mantra talera uccarana.
Ratri elo, jalachala,
brsti surera murchana.

TŁUMACZENIE WSTĘPNE:

KONA - SUNĄC POWOLNIE

Pójdź powiedz mu, po tamtej stronie chmur
wielbią deszcz, ponad podłożem ziemi.
Pójdź powiedz mu, żeby słucha dziwnie
obłoki gromadą wzruszone-wilgotne nasiąknięte wodą.

Mocno-pijany PIJĄC wiatru szum
i deszczu, czy nie słyszysz?
Jak pawie pióra sprawia-przybiera,
powolnie sunąc nie od promyków.
Powolnie sunąc, złe powolnie sunąc,
Powolnie sunąc złe, nie od promyków!

Zroszone od łez,
niepewne-chwiejne oczekujących dotknąć okna.
w dłoniach woda,
spłukane złączą-poślubią szczęściem policzki. /uszczęśliwią wilgocią
upłynął wieczór, moje włosy spuszczone,
mimo (to) deszczu, nigdy-wciąż nie nadszedł

Serdecznego powitania,
to koniec oczekiwania. /czeka zakończenia
Natura, spotkanie-poznanie się, /dekoruje   /natura wymowę=palm mantra
Mantra-zasada palm-dłoni wymowę-język.
NOC-ranek przyszła-nadejdzie, wody uniknie,
melodie-utwór-nastrój deszcz (opadów-przelotnego)odgrodzi się murem.

68

Odp: TŁUMACZENIE TEKSTU

obłoki gromadą wzruszone-wilgotne nasiąknięte wodą. >> wzruszone

Mocno-pijany PIJĄC wiatru szum >> Mocno pijąc wiatru szum
Jak pawie pióra sprawia-przybiera, >> przybiera

niepewne-chwiejne oczekujących dotknąć okna. >> niepewne
spłukane złączą-poślubią szczęściem policzki. /uszczęśliwią wilgocią >> spłukane złączą szczęściem policzki
mimo (to) deszczu, nigdy-wciąż nie nadszedł >> mimo deszczu, wciąż nie nadszedł

Serdecznego powitania,
to koniec oczekiwania.
Natura,dekoruje się
zasadami w języku palm.
Noc nadejdzie, wody uniknie,
melodie przelotnego deszczu odgrodzą się murem.

Mam nadzieję, że chociaż troszkę pomogłam wink Według mnie tak właśnie fajnie brzmi wink

69

Odp: TŁUMACZENIE TEKSTU

Dzięki Dominiko
Założyłem, że jeżeli cała piosenka nawiązuje do chmur i deszczu, to polskie określenia w niej padające również muszą - aby tworzyć spójną całość
Stąd np:
"nie od promyków" zastępuje ANTONIM ciemny > czyli CHMURNY itd
"Mocno-pijany PIJĄC wiatru szum" to > Upajający wiatru szum
"Pójdź powiedz mu" jest użyte w sensie - pokaż nam, im
"upłynął wieczór, moje włosy spuszczone" > Upływa zmierzch, zalewa moje loki,
"Noc nadejdzie, wody uniknie" > Noc, NIE unikając zmoknięcia nadejdzie,
UWAGA: NIE w tekście nie występuje, ale na teledysku po wieczorze następuje noc i przychodzi deszcz!

Klip powstał już przed moim wpisem KONA zobacz efekt:
https://youtu.be/lBJU4czWt0s

Kona - Dheem Tana
SUNĄC POWOLNIE

Pomknijcie ukazać, po tamtej stronie chmur,
wielbiące deszcz ponad ziemią obłoki.
Pomknijcie odsłonić, osobliwy odgłos echa,
szlochu skłębionego tabunu nasiąkłego wodą.

Upajający wiatru szum
i deszczu, czyż nie słyszysz?
Pawimi piórami przybrany,
powolnie sunąc, chmurne.
Powolnie sunąc, wzburzone suną,
powolnie sunąc wzburzone, chmurne!

Zroszone od łez,
kapryśnie oczekujące dotknąć okna.
Dłonie wodą,
spłukane poślubią szczęściem policzki.
Upływa zmierzch, zalewa moje loki,
pomimo, że deszcz jeszcze nie nadszedł.

Serdecznego powitania,
to koniec oczekiwania.
Z naturą, spotkanie,
mantra, dla palm przesłanie.
Noc, nie unikając zmoknięcia nadejdzie,
melodii deszczu odgradzając się murem.

Stworzyłem też przybliżoną wersję angielską (przybliżoną):

Gliding slowly

Go show, on the other side of the clouds,
clouds praising the rain above the ground.
Go show strange echo's sound,
sobs swirling of the water-soaked group.

Intoxicating rustle of the wind
and rain, did not you hear?
With peacock feathers trimmed,
slowly gliding, cloudy.
Slowly gliding, glide whipping,
slowly moving along whipping, cloudy!

Sprinkled with tears,
whimsically waiting to touch the window.
Hands with water,
flushed will marry cheeks with happiness.     
twilight is ticking away, flooding my curls,
although the rain has not come yet.

Of the cordial greetings
It is the end of waiting.
With the nature, the meeting.
mantra, a message for palms.
Night, not avoiding to get wet will come,
strain of the rain separating with the wall.

70 (edytowany przez WSHoran 2017-04-04 20:04:30)

Odp: TŁUMACZENIE TEKSTU

PORTUGALSKI
[img]https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/28/6d/8a/286d8a1b93b8df4b7a09cf0112464b7d.jpg[/img]
Anitta - No meu talento

Vai segurando, moleque
Anitta, Mc Guimê,

Chega, fecha o closet na maldade
Que hoje eu vou pegar você
Hoje eu vou pegar você
Hoje eu vou pegar

Vem, que eu já tô cheia de vontade
De fazer acontecer
Hoje eu vou te enlouquecer
Hoje eu vou te enlouquecer

Vem, chega mais perto
Vai, fica à vontade
É que eu tô querendo a noite toda

Não, não para agora
Vai, se movimenta
Vem, que eu não tô aqui à toa

Pode vir que vai começar
Não tem mais jeito
E não adianta tentar
Já foi, tá feito

Esse som é pra dominar
Teu pensamento
Vem que eu vou te hipnotizar
No meu talento

Que se exploda o resto
perante a gente
O resto é resto,
não é gente da gente
Aguardar mais um verso
pra entrar na sua mente
Dança, dança, ~ dance

O clima fica quente
quando você vem
Você me querendo,
te quero também
São várias correntes e
nota de 100
Ei, hahaha

Não tem hora pra acabar,
pois é só o começo
Então vem logo aqui me pegar,
depois te agradeço
Desse jeito se eu conheço
Faz a eternidade
em simples momentos
Gata, me cata, me trata,
me mata...
No seu talento

Rj, Sp,
Brasil
Vai segurando

WSTĘPNE TŁUMACZENIE:

Moim talentem

Złap chłopaka
Anitta, MC Güime.

Wystarczy, zamknąć złośliwości w szafie,
a już dziś dostanę cię.
Dziś dostanę cię,
dziś dostanę.

Dalej, jestem już przepełniona pożądaniem,
aby tak się stało.
Dziś zamierzam być intrygująca,
dziś będę intrygująca.

Dalej, podejdź bliżej.
Chodź, rozgość się.
To nad czym zastanawiam się całą noc.

Nie, nie zatrzymuj się teraz.
Chodź, ruszaj.
Dalej, nie jestem tu po nic.

Zobacz, możesz to zacząć,
nie ma odwrotu
i nie ma sensu próbować,
to już zostało zrobione.

Ten dźwięk dominuje
twoje myśli.
Chodź, postaram się zahipnotyzować cię,
moim talentem.

To eksploduje reszta,
przed nami.
Reszta to reszta,
nie my, a inni.
Poczekajmy na jeszcze jedną zwrotkę,
aby wprowadzić twój umysł.
Tańcz, tańcz, tańcz.

Klimat zrobi się gorący,
gdy przyjdziesz.
Chcesz mnie,
także pragniesz...
jeszcze trochę prądu i
uwaga stówa.
Hej, cha...

Nie ma czasu na koniec,
to dopiero początek.
Więc przyjdź potem tu po mnie,   > aby mnie złapać
to wtedy podziękuję.
W ten sposób, o ile wiem,
tworzymy wieczność,
w zaledwie kilka chwil.
Kotku, skosztuj mnie, urabiaj,
zabij mnie...
swoim talentem.

RJ, SP,
Brazylia,
...utrzyma!

71

Odp: TŁUMACZENIE TEKSTU

[img]https://images83.fotosik.pl/574/f417774fe9399661.jpg[/img]
WIETNAMSKI
Đông Nhi (Mai Hồng Ngọc) - Bad Boy Zły chłopak

Giờ niềm tin đã phai phôi
Đừng trông ngóng đôi môi
Đã xa rồi,
đã không còn đâu
Này anh đừng nói thêm chi
Đừng than trách đựơc gì
Chỉ thêm trái ngang,
đắng cay

Đã qua rồi ngày mắt
môi từng nồng say
Em đâu nào hay anh dối gian
Cứ quay mặt em sẽ quên người
Đã tàn phai vội vàng
như mây khói

Xin anh đừng quay về,
quay về, quay về nữa
Tim em nay đã quá lạnh lùng

Xin anh đừng mong chờ,
mong chờ, mong chờ nữa
Anh trong em như năm tháng
phai nhòa

You're the bad boy, bad boy, bad boy
You're the bad boy, bad boy
Bad boy, bad boy

Tłumaczenie angielskie:

Bad Boy

My faith for you is now broken
Don’t expect me to love you again
It’s already over, it’s already ended
Hey, no more talk
No more moan, it doesn’t make sense
It just causing more grief, more bitterness

Those days when we were crazy in love, it’s over
Never thought you could cheat on me
Well just turn your back, I will let it go
It’s already withered, as swiftly as smoke

Please don’t come back anymore
My heart is so frozen now
Please don’t hold your breath anymore
For me, you’re just like dying years
You are a bad boy, bad boy, bad boy
You are a bad boy, bad boy

Tłumaczenie wstępne:

Zły chłopak

Już ma wiara wygasła w zarodku
Nie oczekując zbliżenia naszych-obu ust
Są już daleko stąd /oddaliły się już
Gdzie nie są już /nadal
Nie powiesz tego nic więcej
Na nic więcej się nie poskarżą
Tylko-jedynie zawsze pozostaną zamknięte
gorąco gorzkie

Przeminęły już dni (CZAS PASJI) dla oczu
wargi kiedyś-coraz stężeniem pijane-odurzone
dokąd możesz okłamywać czas
Wszystkie twarze zapomnę /WYBLAKNĄ - Wystarczy wybrać twarz, a ją zapomnę
Gorączka-opłakiwanie pospiesznie zniknie
niczym dym / wygaśnie-rozwieje

Proszę nie wracaj,
powracaj, powracaj ponownie
Moje serce dziś jest teraz=obecnie, oferuje-jest zbyt zimne /ochłodło

Proszę, nadziei nie oczekuj,
oczekuj, oczekuj więcej /spodziewać się ponownie
On we mnie z upływem lat
zaniknie=wyblaknie-wygasły

Jesteś złym, złym, złym chłopcem
Jesteś złym, złym chłopakiem
Złym, złym chłopakiem

72

Odp: TŁUMACZENIE TEKSTU

Đông Nhi - Bad Boy
Zły chłopak


Już ma ufność wygasła w zarodku.
Nie oczekuj, zbliżenia twych ust.
Są już daleko,
oddaliły się już.
Więcej, już nic nie powiedzą
i na nic więcej się nie poskarżą.
Niech (jedynie) na zawsze pozostaną zamknięte,
paląco gorzkie.

Przeminęły już pasji dni dla oczu
i warg, niegdyś przepełnionych odurzeniem.
Dokąd mogłeś mnie okłamywać.
Wystarczy, by pozwolić w zapomnieniu wyblaknąć.
Gorączka niebawem opadnie,
niczym dym się rozwieje.

Proszę nie wracaj,
...powracaj...powracaj ponownie.
Moje serce na dziś jest zbyt chłodne.

Proszę, nadziei nie oczekuj,
...oczekuj...oczekuj więcej.
We mnie z upływem lat,
przyblakniesz.

Jesteś złym, złym, złym chłopcem.
Jesteś złym, złym chłopakiem.
Zły, zły chłopak.

73 (edytowany przez WSHoran 2017-06-15 13:11:51)

Odp: TŁUMACZENIE TEKSTU

[img]https://images83.fotosik.pl/631/9e533b894b88c62d.jpg[/img]
https://www.cda.pl/video/1449223a7

Omega - Az arcnélküli ember

Az arcnélküli ember mindenre kész
A gúnyos tükörképpel bátran szembenéz
Nem veszíthet semmit, hisz még arca sincs
S nem tudod, kié a féltve őrzött kincs

Az arcnélküli ember ma még jóbarát
De játszi könnyedséggel köpönyeget vált
Pecsétes papírok mögé bújik el
Minden nap egy másik álarcot visel

Az arcnélküli ember sötét lelke mély
Tőle származik a névtelen levél
Gyűlöl minden arcot s minden nagy nevet
Ha rájössz erre, könnyen felismerheted

L'adu

WSTĘPNE TŁUMACZENIE:

Omega - Az arcnélküli ember
Człowiek bez twarzy


Człowiek bez twarzy, może pozwolić sobie na wiele.
Może zmierzyć się przed lustrem, bez lęku i wzgardy.
Nie ma nic do stracenia, bo nawet nie ma twarzy.
I nie wiesz, jakiego zazdrośnie strzeże skarbu.

Człowiek bez twarzy, może udawać nadal dobrego przyjaciela.
Jednak z największą łatwością, zmienia ich jak peleryny.
Chowając się za lewymi papierami,
codziennie dnia wkłada inną maskę.

Człowiek bez twarzy, ma ciemną do głębi duszę.
Od niego pochodzi anonimowa korespondencja.
Nienawidzi każdej twarzy i wszystkie wielkie nazwiska.
Kiedy zdasz sobie z tego sprawę, możesz łatwo go rozpoznać.

Atu atutem...

INNE TŁUMACZENIA:

Člověk bez tváře

Človek bez tváře je připraven na cokoliv
Statečně čelí svému sarkastickému odrazu
Nemůže nic ztratit, protože nemá ani tvář
A ty nevíš, kdo vlastní drahocenný poklad.

Člověk bez tváře je dnes dobrý přítel
Ale mění svou náladu jako kabát
Schovává se za papíry s razítkem
Každý den nosí jinou masku.

Člověk bez tváře má hlubokou a temnou duši
On je ten, co napsal anonymní dopis
Nenávidí každý obličej a každé velké jméno
Až na to přijdeš, snadno ho rozeznáš.
---- ANG 1
The man without a face has got nothing to fear
He can look in (to) the mirror with his conscience clear
He's got nothing to loose because he has no face
Guarding like a dragon the gate of empty space

The man without a face can easily pretend
While his eyes are cold he tells you he's your friend
Lives by force of habit, doing everyday
Everything he's done before in the same old way

The man without a face has got an empty soul
He has no power to obey and no need to control
Not seeing any face, not knowing any name
He's rich without a penny and needs no sense of shame
---- ANG 2
The man without a face
The man without a face is ready for everything
He faces his sarcastic reflection bravely
He can't loose anything, because he doesn't even have a face
And you don't know, who owns the cherished treasure.

The man without a face today is a good friend
But he changes his mood like a cloak
He hides behind stamped papers
He wears another mask everyday.

The man without a face has a deep and dark soul
He is the one who wrote the anonymous letter
He hates every face and every big name
If you find it out, you can easily recognize him.
----- POLSKIE Z TEKSTOWO (z angielskiego)
Człowiek bez twarzy ma się czego obawiać
On może patrzeć w lustro z czystym sumieniem
Nie ma nic do stracenia, bo nie ma twarzy
Jak smok strzeże bramy do pustej przestrzeni

Człowiek bez twarzy może łatwo udawać
Chociaż jego oczy są zimne powie ci, że jest twoim przyjacielem
Żyje z przyzwyczajenia, robi codziennie wszystko,
co zrobił wcześniej w ten sam, stary sposób

Człowiek bez twarzy ma pustą duszę
On nie ma siły być posłusznym i nie potrzebuje kontroli
Nie widząc w nim żadnej twarzy, nie znając jego imienia
On jest bogaty, bez grosza i nie potrzebuje poczucia wstydu

MOJE OSTATECZNE:

Az arcnélküli ember

Az arcnélküli ember
mindenre kész
A gúnyos tükörképpel
bátran szembenéz
Nem veszíthet semmit,
hisz még arca sincs
S nem tudod, kié
a féltve őrzött kincs

Az arcnélküli ember
ma még jóbarát
De játszi könnyedséggel
köpönyeget vált
Pecsétes papírok
mögé bújik el
Minden nap egy másik
álarcot visel

Az arcnélküli ember
sötét lelke mély
Tőle származik
a névtelen levél
Gyűlöl minden arcot
s minden nagy nevet
Ha rájössz erre, könnyen
felismerheted

L'adu

OMEGA -Człowiek bez twarzy

Człowiek bez twarzy,
może wiele.
Szyderczemu lustra odbiciu,
śmiało nadstawia twarz.
Nie może niczego utracić,
bo nawet nie ma twarzy.
I nie poznasz, czyj to
zazdrośnie strzeżony skarb.

Człowiek bez twarzy,
dziś dobry przyjaciel.
Jednak zdanie z łatwością,
odmieni wraz z płaszczem.
Lewe papiery,
za nimi się skrywa.
Każdego dnia, inną
nosi maskę.

Człowiek bez twarzy,
do głębi mroczną ma duszę.
Od niego pochodzi,
anonimowy list.
Nienawidzi wszystkich twarzy
i każde wielkie nazwisko.
Gdy zrozumiesz to, łatwo
możesz rozpoznać!

Atu... atutem...

74 (edytowany przez WSHoran 2017-07-24 10:27:30)

Odp: TŁUMACZENIE TEKSTU

Masz tu wszystko, do oficjalnego libretta włącznie
ale prośba: uzupełnij tłumaczenia na tekstowo od: 166 - Anitta - No meu talento, do 179 POWER STATION - Jiu zui de tange

OSTATNIA KWESTIA NIE UJĘTA PONIŻEJ, TO:
"Tous pour un, un pour tous, Merci!" - Wszyscy za jednego, jeden za wszystkich, dziękuję!


                    Les Trois Mousquetaires (comédie musicale)
[img]https://www.hypnoseries.tv/photo/239/news/2017-06-13_18-20-00.jpg?v1[/img]
https://www.youtube.com/watch?v=zZU6Wp1OsCk
[img]https://images83.fotosik.pl/366/663bc7b35166a58fm.jpg[/img]
Escrime et sentiments


Avril 1625. Le jeune d'Artagnan, 18 ans, quitte ses parents et sa Gascogne natale pour Paris où il espère intégrer la prestigieuse compagnie des Mousquetaires du Roi dont son père a lui-même jadis fait partie.
Après un voyage mouvementé et riche en aventures, il arrive dans la capitale avec une formidable envie de réussir. Le hasard l'amène à prêter main forte à ceux-là même qui viennent tour à tour de le provoquer en duel contre des sbires du cardinal de Richelieu, Athos, Porthos et Aramis. De ce combat va naître une indéfectible amitié entre les quatre hommes.
Bientôt, un sombre complot ourdi par le Cardinal et son âme damnée, la belle et perfide Milady de Winter, contre la reine de France, Anne d'Autriche, va les amener à s'unir pour sauver l'honneur de l'épouse de Louis XIII. En effet, celle-ci est secrètement éprise du duc de Buckingham, le puissant favori du Roi d'Angleterre. En gage d'amour, elle lui a offert une parure composée de douze ferrets de diamants. Or, sur l'instigation du Cardinal, le Roi exige de la Reine qu'elle porte ce collier à l'occasion du Bal des Echevins. C'est la panique au palais !
Il s'avère que d'Artagnan s'est épris de Constance Bonacieux, la jolie lingère et confidente d'Anne d'Autriche. Connaissant le courage et la témérité de son compagnon, la jeune femme lui demande de se rendre expressément en Angleterre afin de récupérer le précieux bijou. Accompagné de ses trois nouveaux amis, notre Gascon prend la route. Mais leur chemin vers la côte française va être semé d'embûches orchestrées par Milady. Aramis, Porthos et Athos vont successivement tomber dans les pièges tendus par la démoniaque espionne de Richelieu. Accompagné du fidèle valet, Planchet, le fougueux apprenti mousquetaire va néanmoins parvenir à atteindre Calais et embarquer pour Londres. Sa mission accomplie, il réussit à revenir in extremis au palais royal pour permettre à la Reine de porter ses fameux ferrets au bal.
En récompense de ses services rendus, d'Artagnan est promu lieutenant. Plus que jamais soudés, Athos, Porthos, Aramis et... d'Artagnan vont se lancer dans d'autres aventures en poussant leur redoutable cri de ralliement : " Un pour tous, tous pour un ! ".
~~
Avril 1625, le jeune et valeureux d'Artagnan quitte sa Gascogne natale pour tenter d'intégrer la garde rapprochée du Roi Louis XIII et faire fortune à Paris. Dès son arrivée dans la capitale, d'Artagnan provoque bien malgré lui les mousquetaires Athos, Porthos et Aramis en duel. Il heurte l'épaule blessée d'Athos, marche sur la cape de Porthos et compromet malencontreusement Aramis avec un mouchoir aux mauvaises initiales.
Les duels étant interdits par Richelieu, d'Artagnan et les mousquetaires se retrouvent hors la loi ; les gardes en profitent alors pour tenter de venger une vieille rivalité qui les oppose aux trois gentilshommes. Mais contre toute attente, d'Artagnan s'allie aux mousquetaires et de ce combat victorieux naît une amitié inébranlable.
Sur une suggestion de Richelieu, Louis XIII impose à la Reine de porter au prochain bal de la cour les douze ferrets de diamants offerts par le Roi. Or, le machiavélique Richelieu sait que la Reine a donné la précieuse parure en gage d'amour au Duc de Buckingham, avec qui elle entretient une liaison secrète.
Grâce à la complicité de la fidèle lingère de la Reine, Constance, le quatuor sauve la Reine des manœuvres sournoises de Richelieu et de son agent, la perfide Milady, en se rendant à Londres pour récupérer les ferrets.
Au terme d'un parcours semé d'embûches, d'Artagnan et ses trois acolytes Porthos, Athos et Aramis parviennent à remettre à temps les ferrets à la Reine. Promu lieutenant, d'Artagnan et les trois mousquetaires réussissent à préserver l'honneur du royaume, portés par leur unique crédo : "Un pour tous, tous pour un !".
---
Résumé

I. L'Arrivée à Paris

Le premier lundi du mois d'avril 1625, le bourg de Meung voit le jeune d'Artagnan, cadet de Gascogne en route vers Paris pour entrer dans la compagnie des mousquetaires du roi Louis XIII, se faire humilier par deux inconnus, dont il ignore qu'ils sont agents du cardinal de Richelieu : le comte de Rochefort et Milady de Winter. Rochefort lui dérobe la lettre de recommandation écrite par son père à l'intention de M. de Tréville, capitaine des mousquetaires du roi. À Paris, d'Artagnan se présente quand même à M. de Tréville, qui ne peut lui promettre une place dans sa compagnie. En sortant de l'hôtel, alors qu'il cherche à rattraper Rochefort, d'Artagnan provoque, bien malgré lui, les trois mousquetaires en duel, en heurtant l'épaule blessée d'Athos, en se prenant les pieds dans le manteau de Porthos et en ramassant un mouchoir compromettant d'Aramis.
Les duels sont interdits par le cardinal Richelieu. Trop heureux de prendre en défaut les mousquetaires du roi, les gardes du cardinal interviennent alors que d'Artagnan s'apprête à croiser le fer. Les mousquetaires refusent de rendre les armes et d'Artagnan se range alors du côté de ses anciens adversaires pour leur prêter main-forte. Après un rude combat où les gardes du Cardinal sont défaits, les quatre jeunes gens se jurent amitié. Reçus par Louis XIII, d'Artagnan se voit offrir 40 pistoles de la main du roi ; il entre comme cadet dans la garde de M. des Essarts.

II. Les Ferrets de la reine

La reine Anne d'Autriche (portant ses ferrets) et le roi Louis XIII dansant le ballet de la Merlaison au Bal des Échevins.
Illustration de Maurice Leloir (1894).
Le jeune homme s'éprend de l'épouse de son propriétaire, Constance Bonacieux, lingère de la reine Anne d'Autriche, enlevée par Rochefort. La jeune femme, secourue par d'Artagnan, révèle à ce dernier que Richelieu cherche à compromettre la reine en dévoilant la relation amicale que celle-ci entretient avec le duc de Buckingham, favori du roi Charles Ier d'Angleterre. La reine, par l'intermédiaire de Constance, envoie d'Artagnan à Londres récupérer les ferrets qu'elle a imprudemment offerts au duc. En effet, poussé par le cardinal, le roi a demandé à la reine de paraître avec ces ferrets au prochain Bal des Échevins. Pour être certain que la reine ne pourra obéir, Richelieu a chargé Milady de Winter de subtiliser deux des ferrets qui sont en possession de Buckingham. D'Artagnan part pour l'Angleterre avec ses compagnons et leurs laquais. Il laisse en chemin Porthos, aux prises avec un ivrogne, Aramis, blessé au bras, et enfin Athos, accusé d’être un faux-monnayeur. Il rejoint enfin l'Angleterre avec un laissez-passer volé au comte de Wardes (l'amant de Milady). Il voit le duc de Buckingham qui accepte de lui donner les ferrets et ordonne à son joaillier personnel de fabriquer deux autres ferrets pour remplacer ceux volés par Milady. D'Artagnan retourne à Paris juste à temps pour sauver la reine.

III. Le Siège de la Rochelle

Constance disparaît, enlevée sur ordre de Richelieu qui s'est assuré de la neutralité de son mari. D'Artagnan se met en quête de ses amis avant de partir à sa recherche. Il retrouve Porthos blessé à la cheville et dans son orgueil, Aramis prêt à rentrer dans les ordres (ce dont il le dissuade grâce à une lettre de Mme de Chevreuse), et enfin Athos encore enfermé dans une cave à vin. Ils rentrent à Paris où M. de Tréville leur apprend qu'ils doivent se préparer à rejoindre le siège de la Rochelle. M. de Tréville annonce à d'Artagnan que le roi lui accordera une place chez les mousquetaires après le siège. Pendant ses préparatifs, d'Artagnan rencontre Milady et son beau-frère, Lord de Winter, qu'il provoque en duel. Vainqueur, d'Artagnan fait déjà grâce à Lord de Winter et obtient en échange une entrevue avec Milady, qu'il va courtiser. D'Artagnan obtient ses faveurs et découvre que son épaule est marquée au fer rouge d'une fleur de lys, signe infamant la désignant comme voleuse. Furieuse de se voir démasquée, Milady tente par deux fois de faire assassiner d'Artagnan.
À La Rochelle, Athos, Porthos et Aramis croisent le cardinal à la nuit tombante et acceptent de l'escorter jusqu'à une auberge. Intrigués, les mousquetaires s'attardent et découvrent qu'il attend Milady. Il la charge de tuer le duc de Buckingham et, en échange, il lui donnera un blanc-seing pour assassiner d'Artagnan sans risquer la Bastille. Athos reconnaît en Milady son épouse répudiée, Anne de Breuil, et lui dérobe le blanc-seing.

IV. La Fin de Milady

Pour échapper à la surveillance des agents du Cardinal, les mousquetaires tentent une action héroïque en allant défendre un bastion avancé où ils se retrouvent seuls sous le feu de l'ennemi avec Grimaud, un de leurs laquais ; une fois le gascon informé du danger qu'il court, ils décident d'écrire à Lord de Winter pour lui révéler la vérité sur Milady. Ensuite ils demanderont à la reine, par le biais de Mme de Chevreuse, où se trouve Constance Bonacieux. Leurs plans ainsi arrêtés dans le plus grand secret, les mousquetaires quittent le bastion et retournent au camp où ils sont accueillis en héros.
De retour en Angleterre, Milady est retenue prisonnière par son beau-frère. Elle séduit son geôlier, John Felton, le convainc d'assassiner le duc de Buckingham, et retourne en France. Là, elle se réfugie dans le couvent des Carmélites où se cache également Constance. Découvrant les liens entre la jeune femme et d'Artagnan, elle la tue en l'empoisonnant au moment même où d'Artagnan arrive en compagnie d'Athos, Porthos et Aramis. Aidés par lord de Winter et le bourreau de Lille — frère d'une ancienne victime de Milady — les mousquetaires s'emparent de la meurtrière à Armentières et lui font un simulacre de procès. Le verdict est unanime : coupable, elle mérite la peine de mort et elle est décapitée. Les mousquetaires rentrent à Paris, où d'Artagnan est promu lieutenant des mousquetaires par le cardinal avec qui il se réconcilie. Il se bat en duel avec Rochefort et finit également par se réconcilier avec lui. Athos quitte la compagnie des mousquetaires pour aller vivre dans sa campagne natale, Porthos, pour épouser sa procureuse devenue veuve, et Aramis pour devenir prêtre chez les lazaristes.

================================================

- AKOS REMIX (MUSIQUE DE FOND)

1/ "De Mes Propres Ailes"

Je sais ce que je laisse
C’est à contre cœur
Mais un ailleurs m’appelle envers et contre tout
Je sais ceux que je blesse, je vois leur douleur
Mais j’en ferais une force qui me suivra partout

Comme un pont-levis qui s’ouvre à la vie
On ne va loin que jusqu’au bout
Bien plus qu’un pari, et même un défi
Si je reviens ce sera debout

Mais il faut s'en aller quand il le faut
Croire en son étoile pour toucher le ciel
Et moi je veux voler, voler plus haut
De mes propres ailes, voler
De mes propres ailes

De mes propres ailes, voler
De mes propres ailes

Je sais que la jeunesse est faite d’erreurs
Qu’on en paye un jour les revers et contrecoups
Mais à quoi sert qu’on naisse, à quoi sert qu’on meurt
Sans avoir vécu ses rêves même les plus fous

Quand un pont-levis vous ouvre à l’envie
On ne va loin que jusqu’au bout
Qu’importe ce qu’on dit

Et de tous les avis
Je ne crains rien, plus rien du tout

Mais il faut s’en aller quand il le faut
Croire en son étoile pour toucher le ciel
Et moi je veux voler, voler plus haut
De mes propres ailes, voler
De mes propres ailes

De mes propres ailes, voler
De mes propres ailes

Sans vous oublier (eh)
Sans ne jamais rien regretter
Partir pour tout commencer
Oh oh
Sans vous oublier (eh)
Sans ne jamais me retourner
Partir là où tout peut arriver

Mais il faut s’en aller quand il le faut
Croire en son étoile pour toucher le ciel
Et moi je veux voler, voler plus haut
De mes propres ailes, voler
De mes propres ailes

De mes propres ailes
Pour toucher le ciel

- "TOUT EST ECRIT"

Laisse moi encore un peu de toi
De ton regard
Si je devais manquer de repères
Dis moi les mots qu'il faut entendre
Qu'il faut comprendre
Pour ne pas rester une étrangère
Seront-ils dans tous tes silences
Dans ton absence
Comme une rivière entre deux terres

Tout nous attend
Tout est écrit
Ce qui nous éloigne
Et ce qui nous enchaîne
C'est notre histoire
Tout est écrit
Et gravé dans nos mémoires

Donne moi le courage d'être seule
Et toujours celle
Qui se couchera sous tes paupières
Tu seras partout dans mes rêves

Et moi le seul
Qui te trouvera si je me perds

Tout nous attend
Tout est écrit
Ce qui nous éloigne
Et ce qui nous enchaîne
C'est notre histoire
Tout est écrit
Et gravé dans nos mémoires
A jamais
A jamais
A jamais

Tout nous attend
Tout est écrit
Ce qui nous éloigne
Et ce qui nous enchaîne
C'est notre histoire
Tout est écrit
Et gravé dans nos mémoires
A jamais
A jamais

~ "Je suis cash"

Pour commencer il faut savoir à quoi on joue
S’aventurer jusqu’à m’avoir même après coups
Pour tout risquer à toi de voir moi je m’en fou
Quitte à manquer à ton devoir, à tous les coups

C’est le prix affiché
C’est le prix à payer
Avant même d’essayer
M’essayer

Pas de crédit je suis cash
Sois tu me suis sois tu lâches
Colin maillard ou cache cache
S’en est parti fin du match
Je suis cash

C’est à prendre ou à laisser
A prendre ou à laisser

L’amour bien au delà des sens dessus dessous
Avec du corps mes connaissances et ses dessous
Du cérébrale et l’indécence
Je te l’avoue
Elle tient de là ma jouissance
Un point c’est tout

C’est le prix affiché
C’est le prix à payer

Avant même d’essayer

Pas de crédit je suis cash
Sois tu me suis sois tu lâches
Colin maillard ou cache cache
S’en est parti fin du match
Je suis cash

C’est à prendre ou à laisser
A prendre ou à laisser

A jouer à deux avec le feu
Le tout pour le tout
A se prendre au jeu du sauve qui peut
On se joue de nous

Pour commencer il faut savoir à quoi on joue
S’aventurer jusqu’à m’avoir même après coups
Pour tout risquer à toi de voir moi je m’en fou
Quitte à manquer à ton devoir, à tous les coups

Pas de crédit je suis cash
Sois tu me suis sois tu lâchesPour commencer il faut savoir à quoi on joue
S’aventurer jusqu’à m’avoir même après coups
Pour tout risquer à toi de voir moi je m’en fou
Quitte à manquer à ton devoir, à tous les coups

C’est le prix affiché
C’est le prix à payer

Avant même d’essayer
M’essayer

Pas de crédit je suis cash
Sois tu me suis sois tu lâches
Colin maillard ou cache cache
S’en est parti fin du match
Je suis cash

C’est à prendre ou à laisser
A prendre ou à laisser

L’amour bien au delà des sens dessus dessous
Avec du corps mes connaissances et ses dessous
Du cérébrale et l’indécence
Je te l’avoue
Elle tient de là ma jouissance
Un point c’est tout

C’est le prix affiché
C’est le prix à payer

Avant même d’essayer

Pas de crédit je suis cash
Sois tu me suis sois tu lâches
Colin maillard ou cache cache
Fin de partie fin du match
Je suis cash

C’est à prendre ou à laisser
A prendre ou à laisser

A jouer à deux avec le feu
Le tout pour le tout
A se prendre au jeu du sauve qui peut
On se joue de nous

Pour commencer il faut savoir à quoi on joue
S’aventurer jusqu’à m’avoir même après coups
Pour tout risquer à toi de voir moi je m’en fou
Quitte à manquer à ton devoir, à tous les coups

Pas de crédit je suis cash
Sois tu me suis sois tu lâches
Colin maillard ou cache cache
Fin de partie fin du match
Je suis cash

C’est à prendre ou à laisser
A prendre ou à laisser
Colin maillard ou cache cache
S’en est parti fin du match
Je suis cash

C’est à prendre ou à laisser
A prendre ou à laisser

~ "Tous pour un, un pour tous"

D'où je viens
D'où tu viens
D'où nous viennent les lignes de nos mains
Du destin
Du hasard
Pour un jour se croiser quelque part
Tu le vois, je n'ai rien
Qu'on détienne jamais le moindre bien
Qui je crains
Qui tu crois
Qui l'on prie pour savoir où l'on va
Tu le sais
Je l'apprends
Que le monde est ce que l'on en fait
Si c'est vrai
Si l'est temps
Sans attendre on le fait maintenant

Moi sans toi
Moi sans toi, je ne serai personne
Mais je sais
Mais je sais tout ce que tu me donnes

D'autres mers
D'autres terres
D'horizons qu'on voudrait sans frontières
Pierre à pierre
Pas à pas
Nous pourrions inventer un endroit

Sans nuages
Sans violence
Ni regard sur son appartenance
Un repère
Un exemple
Le berceau d'un autre ciel ensemble

Moi sans toi
Moi sans toi, je ne serai personne
Mais je sais
Mais je sais tout ce que tu me donnes

Prends tes rêves
La relève
Que l'amour soit le nerf de la guerre
N'attends pas
Le temps passe
Qu'aucune arme ne parle à ta place
Tu te dois de te battre et de vivre
Comme je dois t'aimer pour survivre
Toi pour moi
Moi pour toi
Je serai le premier à te suivre

D'où je viens
Où l'on va
Moi sans toi je ne serai personne
Je n'ai rien, tu le vois
Mais je sais tout ce que tu me donnes

- "ET SI C'ETAIT LUI"

Aujourd'hui mon coeur se trouble
Est-ce qu'un ange m'aurait touchée
J'ai senti sur moi un souffle m'effleurer
Même le temps s'est retenu
Mon corps s'en est aperçu
Est-ce qu'il s'agirait d'amour
Et d'aimer

Comme tombé du ciel il semble n'avoir peur de personne
Comme tous les rebelles il fait face et jamais n'abandonne
Il se dit fidèle jusqu'à se brûler les ailes
Il m'a vu
Il m'a sourit
Et si c'était lui
Je crois qu'il a compris aussi
Le sais déjà
Et si c'était moi
Moi pour lui

Aujourd'hui ma vie bascule
Un étranger m'a changé
Tout se mélange, se bouscule
Regardez
Mes mains tremblent
Et ma voix s'étrangle

Ma peau s'est réveillée
Et même si je m'en défends
Je l'attends

Comme tombé du ciel il semble n'avoir peur de personne
Comme tous les rebelles il fait face et jamais n'abandonne
Il se dit fidèle jusqu'à se brûler les ailes
Il m'a vu
Il m'a sourit
Et si c'était lui
Je crois qu'il a compris aussi
Le seul, déjà
Et si c'était moi
Moi pour lui

Comme tombé du ciel il semble n'avoir peur de personne
Comme tous les rebelles il fait face et jamais n'abandonne
Il se dit fidèle jusqu'à se brûler les ailes
Il m'a vu
Il m'a sourit
Et si c'était lui
Je crois qu'il a compris aussi
Le seul, déjà
Et si c'était moi
Moi pour lui

2/ "Face a face"

Jetée en pâture
Affichée sur les murs
Face à face, face à l'autre

Une image se fissure
Tout se défigure
Au regard des autres

Parce qu’en face, l’intolérance
Parce qu’on croit à la violence
Parce que la différence
Tombe la sentence, quoi qu’on fasse

Faute d’amours innocentes
On vous aime et on vous désaime, sans même vous connaître
Délit d’amours impatientes
On vous aime, on vous désaime, sans même apparaître

Sans même apparaître

Livrée aux injures
Criblée de salissures
Et faire face, face à l’autre

Pas le droit aux ratures
Erreur de censure
Rien n’efface les autres

Parce qu’en face, l’indifférence

Parce qu’on croit à l’ignorance
Parce que sous le silence
On est dans défense, quoi qu’on fasse

Faute d’amours innocentes
On vous aime et on vous désaime, sans même vous connaître
Délit d’amours impatientes
On vous aime, on vous désaime, sans même apparaître

Faute d’imprudence
On vous suit à la trace, on vous aime
Délit de confiance
On vous lâche dans l’impasse, on vous désaime

On vous aime
Face à face, face à l’autre
On vous aime
Sans faire face, place à l’autre

Faute d’amours innocentes
On vous aime et on vous désaime, sans même vous connaître
Délit d’amours impatientes
On vous aime, on vous désaime, sans même apparaître

Faute d’imprudence
On vous suit à la trace, on vous aime
Délit de confiance
On vous lâche dans l’impasse, on vous désaime
On vous aime, on vous aime, on vous désaime

4/ "Je t'aime, c'est tout" (1, 2, ew 3)

Moi je veux le dire
Moi je sais le dire
Moi je peux le faire pour toi

Yeah yeah hé...

Jusqu'ici j'étais sans doute
Tranquille à passer entre les gouttes
Jusque là suivant la route
Ici et là, partout à la fois

Les hommes ne sont pas faits pour, pour l'amour
Comme toujours
Mais plutôt pour les détours, aller simple
Comme bonjour
Mais moi...

Moi je veux le dire
Moi je sais le dire
Moi je peux le faire pour toi

Je t’aime comme je respire
Je t’aime sans en guérir
Je t’aime surtout plus que tout

Yeah yeah hé...
Un peu
Yeah yeah hé...
Beaucoup
Yeah yeah hé...
Je t'aime
Yeah yeah hé...
C'est tout
(x2)

Jusqu'ici j'en avais peur
Facile d'aller voir encore ailleurs
Jusqu'à toi pour le meilleur
Ici et toi, pour la première fois

Les hommes ne sont pas prêts pour, pour l'amour
Comme toujours
Mais préfèrent tourner autour, au plus simple
Comme bonjour
Mais moi...

Moi je veux le dire
Moi je sais le dire
Moi je peux le faire pour toi

Je t’aime comme je respire
Je t’aime sans en guérir
Je t’aime surtout plus que tout

Yeah yeah hé...
Un peu
Yeah yeah hé...
Beaucoup
Yeah yeah hé...
Je t'aime
Yeah yeah hé...
C'est tout
(x2)

Et si enfin, on parlait de nous
Et si jamais, on tenait à nous
Et si jamais c'était pour la vie

Moi je veux le dire
Moi je sais le dire
Moi je peux le faire pour toi

Je t’aime comme je respire
Je t’aime sans en guérir
Je t’aime surtout plus que tout

Oh oh oh

Yeah yeah hé...
Un peu
Yeah yeah hé...
Beaucoup
Yeah yeah hé...
Je t'aime
Yeah yeah hé...
C'est tout
(x2)

Un peu, beaucoup, je t'aime, c'est tout
Un peu, beaucoup, je t'aime, c'est tout

3/ "J'ai besoin d'amour comme tout le monde"
(6)

J'ai besoin d'amour comme tout le monde
J'ai besoin d'aimer pour survivre
J'ai besoin d'amour comme tout le monde
Comme tout le monde

Moi sans vous
Qui sommes unis à vie
Pour le meilleur et le bonheur
Qu'on s'est promis
Moi sans nous
Qui peut dire qui je suis
Quelqu'un ici, un autre ailleurs
Telle est ma vie

J'ai besoin d'amour comme tout le monde
J'ai besoin d'aimer pour survivre
J'ai besoin d'amour comme tout le monde
Comme tout le monde

Parce qu'on est rien, on est rien
On est rien
On est rien
Les uns sans les autres
Parce qu'on est rien, on est rien
On est rien
On est rien
Les uns sans les autres
Oh, oh oh oh
Les uns sans les autres
Oh, oh oh oh
Les uns sans les autres

Moi sans vous
Plus rien ne tient en place
Ni mon histoire, ni les espoirs
Qu'on se partage
Moi sans vous
Quelqu'un parmi la foule
Une vie sans plus, une vie de plus

Qui se déroule

J'ai besoin d'amour comme tout le monde
J'ai besoin d'aimer pour survivre
J'ai besoin d'amour comme tout le monde
Comme tout le monde

Parce qu'on est rien, on est rien
On est rien
On est rien
Les uns sans les autres
Parce qu'on est rien, on est rien
On est rien
On est rien
Les uns sans les autres
Oh, oh oh oh
Les uns sans les autres
Oh, oh oh oh
Les uns sans les autres

On est là debout, réunis
Je suis là par vous, pour la vie
On est là pour nous s'était dit
Je suis là par vous, c'est ma vie

J'ai besoin d'amour comme tout le monde
J'ai besoin d'aimer pour survivre
J'ai besoin d'amour comme tout le monde
Comme tout le monde

J'ai besoin d'amour comme tout le monde
J'ai besoin d'aimer pour survivre
J'ai besoin d'amour comme tout le monde
Comme tout le monde
Comme tout le monde
Les uns sans les autres
On est rien
On est rien
On est rien
Les uns sans les autres

- "RESTE"

Je m'attache à personne, tu sais
Même quand je me donne, je n'ai aucun regret
Je pars quand je veux, tu vois
Le monde est à ceux qui ne se retournent pas
Va où tu te cherches
Même si je n'y suis pas
Aime, quitte à te perdre en doutant de moi
Oh oh, qu'est-ce qui nous empêche
De faire le premier pas

Reste, où veux tu que j'aille sans toi
Si tu restes
Je serai tous tes voyages
Reste, je t'aimerai où que tu sois
Si tu restes
On ira où tu voudras

J'avais tellement peur, tu sais
Que tu me regardes sans me déshabiller
Je croisais les doigts, tu vois
Pour que tu comprennes

Ce que je ne disais pas
Que je suis la seule
A compter pour toi
Que je suis le seul
A t'aimer comme ça
Oh oh, plus rien ne nous empêche
De faire le premier pas

Reste, où veux tu que j'aille sans toi
Si tu restes
Je serai tous tes voyages
Reste, je t'aimerai où que tu sois
Si tu restes
On ira où tu voudras

Si tu restes
Où veux tu que j'aille sans toi
Si tu restes
Je serai tous tes voyages
Reste, je t'aimerai où que tu sois
Si tu restes
On ira où tu voudras

4 (Les nouveautés)/ "Rendez-vous en enfer"

Rendez-vous, où se rendent les sentences,
Dans les couloirs sans fin de la vengeance,
Là où toute excuse est perdue d'avance,
Sans recours, sans défense.
Rendez-vous, où il n'y a pas d'après,
Bras de fer et guerres ne sont qu'avant-gout
Puisqu'à moi tu ne te rendras jamais,
Rendez-vous en enfer.

Rendez-vous, dans la cour des ennemis,
Là où la haine n'accorde aucun sursis,
Condamnés sans répit aux insomnies,
Tous les jours, chaque nuit.
Rendez-vous, où il n'y a qu'un après,
Celui qui te fera mettre à genoux,

Puisqu'à moi tu ne te rendras jamais,
Rendez-vous en enfer.

Je te rends, tes promesses,
Et tous ces pardons auxquels j'ai cru,
Je reprends ma faiblesse,
Et te souhaites enfin la bienvenue,
En enfer.

Puisque j'en suis revenue...

Rendez-vous, où il n'y a qu'un après,
Bras de fer et guerres ne sont qu'avant-gout
Puisqu'à moi tu ne te rendras jamais,
Rendez-vous en enfer.

7/ "Un jour"

Où vont ceux qu'on aime
Quand ils disparaissent,
Tout à coup ?
Quelqu'un qui nous laisse,
Quelqu'un qui vous blesse
Quand il s'en va trop loin de nous.
Ils sont en nous-mêmes,
À portée de nos souvenirs.
Pas un mot de trop,
Que le geste qu'il faut,
Pour une dernière fois,
Les retenir.

Personne ne finit dans l'oubli,
Si quelqu'un l'attend encore ici.
Un ami manque toujours,
On pense toujours à son retour.
Un jour, tous les espoirs sont permis,
Que le passé reprenne vie ;
Le présent, les absents réunis.
Un jour, il fera bon s'endormir
Et ne plus penser au pire.
On vit aussi de souvenirs !

Que font ceux qui restent
Quand leur peine est plus forte que tout,
Quand ils se détestent

D'être ceux qui restent,
Ceux qui doivent aller jusqu'au bout ?

Personne ne finit dans l'oubli,
Si quelqu'un l'attend encore ici.
Un ami manque toujours,
On pense toujours à son retour.
Un jour, tous les espoirs sont permis,
Que le passé reprenne vie ;
Le présent, les absents réunis.
Un jour, il fera bon s'endormir
Et ne plus penser au pire.
On vit aussi de souvenirs !

Un jour, tous les espoirs sont permis,
Que le passé reprenne vie ;
Les présents, les absents réunis.
Un jour, il fera bon s'endormir
Et ne plus penser au pire.
On vit aussi de souvenirs !

Un jour, tous les espoirs sont permis,
Que le passé reprenne vie ;
Le présent, les absents réunis.
Un jour, il fera bon s'endormir
Et ne plus penser au pire.
On vit aussi de souvenirs !

- "HO HE"

Pour un voyage
Pour un mirage
Combien de traversées de désert
Sous les grands voiles
Sous les étoiles
Combien de vaisseaux, de solitaires

Ho hé quelqu'un est ici
Ho hé quelqu'un est en vie
Ne faut-il la nuit pour la lumière
Ho hé quelqu'un est en vie
Ho hé quelqu'un est ici
Y'a-t-il un cri qui se repère

Sous les silences
Les apparences
Combien de souffrances et de prières
Dans les départs
Les au-revoir

Combien de naufrages, d'hommes à la mer

Ho hé quelqu'un est ici
Ho hé quelqu'un est en vie
Ne faut-il la nuit pour la lumière
Ho hé quelqu'un est en vie
Ho hé quelqu'un est ici
Y'a-t-il un cri qui se repère

Ho hé quelqu'un est en vie
Ho hé quelqu'un est ici
Y'a-t-il un cri qui se repère

Ho hé quelqu'un est ici
Ho hé quelqu'un est en vie
Ne faut-il la nuit pour la lumière
Ho hé quelqu'un est en vie
Ho hé quelqu'un est ici
Y'a-t-il un cri qui se repère

5 (Les nouveautés)/ "S.O.S."

Un cri, dans la nuit, un S.O.S,
Qui relève encore un défi,
Comme tous les espoirs disparaissent,
Moi, je serai le dernier à genoux,
Le dernier qu'on tiendra en laisse,
Si le ciel me veut encore debout,
Jusqu'au bout je tiendrais mes promesses,
Si la vie ne vaut rien, rien ne vaut la vie,
Car chaque jour vécu, est un jour de pris...

Un S.O.S, d'un coeur à la mer,
S.O.S, d'un ami à terre,
Un appel au secours solitaire,
S.O.S qui ne peut se taire,
Au fond de nous,
Au fond de nous,
Au fond de nous...

Un cri, dans la nuit, parmi d'autres S.O.S,
Bien sûr on peut tomber dans l'oubli,
Mais rien ne cesse...
Alors je me battrais jusqu'au bout,
Jusqu'au dernier souffle qu'on me prête,
Que les hommes me prennent pour un fou,
Je m'en fous tant que personne ne m'arrête.
Si la vie ne vaut rien, rien ne vaut la vie,
Car chaque jour perdu, est un jour d'oubli...

Un S.O.S, d'un coeur à la mer,

S.O.S, d'un ami à terre,
Un appel au secours solitaire,
S.O.S qui ne peut se taire,
Au fond de nous,
Au fond de nous,
Au fond de nous...

Mais rien ne presse, si rien ne cesse,
Y'a pas assez d'une vie et tant de S.O.S,
Ce qui nous blesse, ou comme ces cris dans la nuit...

Un S.O.S, d'un coeur à la mer,
S.O.S, d'un ami à terre,
Un appel au secours solitaire,
S.O.S qui ne peut se taire,
Au fond de nous,
Au fond de nous,
Au fond de nous...

Un S.O.S, d'un coeur à la mer,
S.O.S, d'un ami à terre,
Un appel au secours solitaire,
S.O.S qui ne peut se taire,
Au fond de nous,
Au fond de nous,
Au fond de nous...

Mais rien ne presse, si rien ne cesse,
Y'a pas assez d'une vie et tant de S.O.S...

- "SEUL CONTRE TOUS"

Seul contre tous
Venir au monde
Pour être seul et seulement seul
Puis grandir à l'écart des autres
Pour rester au bord de la rive
Où l'on est seul
Forcément seul
On se construit jusqu'à se faire une solitude
Un enfer plus beau que les autres
Où personne se risque à vous suivre
Même s'il est seul

Dans ma prison
Les jours comme les nuits se connaissent par cœur
Sur les plafonds y'a des vautours qui tournent
Des heures et des heures
Seul contre tous
Entre deux mondes
Face à soi-même
Et quand même seul
Se sentir tellement loin des autres
Qu'on se laisse partir à la dérive
Toujours plus seul

Plus qu'une forteresse
Sans issues ni fenêtres
Sans portes ni rancœur
Une fidèle maîtresse
Qu'on aimait, qu'on caresse
Des heures et des heures

Seul contre tous
Venir au monde
Pour être seul et seulement seul
Puis grandir à l'écart des autres
Pour rester au bord de la rive
Forcément seul
On se construit jusqu'à se faire une solitude
Un enfer plus beau que les autres
Où personne se risque à vous suivre
Même s'il est seul

Puis grandir à l'écart des autres
Pour rester au bord de la rive
Forcément seul
On se construit jusqu'à se faire une solitude
Un enfer plus beau que les autres
Où personne se risque à vous suivre
Même s'il est seul

6/ "On my mind" (2)

On my mind
You're the one I've searched for all my life
You're the only one who could change my mind
I have come to know all the reasons why
Loving you
It's on my mind

Si le temps nous laisse un peu de temps
Si l'on prend les demains qu'il nous tend
Rien ne peut nous éloigner vraiment !

Loving you
On my mind
On and on
Together we belong
It can't be wrong
When you're all I ever want
Loving you
On my mind

I never knew this could be right I didn't plan the sleepless nights
I'm willing to grow if you wanna go
You could let me hold you tight

À nos amours confidentielles
Tous les amours qui nous rappellent
À la raison, à la passion
Tous les retours sont éternels

On my mind
Even though my eyes can't see what you see
Even if our skins can never meet
I know that loneliness could never be
Loving you
On my mind

Loin des yeux
On peut l'être tous les deux
Ce n'est pas loin du coeur
Puisqu'on est déjà ailleurs

Loving you
On my mind

I never knew this could be right I didn't plan the sleepless nights
I'm willing to grow if you wanna go
You could let me hold you tight

À nos amours confidentielles
Tous les amours qui nous rappellent
À la raison, à la passion
Tous les retours sont éternels

Miles away but always in my heart
Whenever
You give me a sign and I'll always be there

I never knew this could be right I didn't plan the sleepless nights
I'm willing to grow if you wanna go
You could let me hold you tight

À nos amours confidentielles
Tous les amours qui nous rappellent
À la raison, à la passion
Tous les retours sont éternels

On my mind
On my mind
You could let me hold you tight
On my mind
On my mind
This is my one and only fight
On my mind

5/ "Levons-nous"

Toi qui est mon frère
De même galère
Tu vois, tout est possible
Prouvons qu'être fier
D'honorer nos pères
Nous rend invincibles

Pour le droit au respect
Qu'ils nous ont inculqué
Brandissons par l'un et l'autre et nos valeurs
Pour devenir quelqu'un
Avec sa dignité
Battons nous jusqu'à la dernière heure
Oh, oh oh ...

Levons-nous

Honneur et grandeur
Tous ces mots bafoués
Qui sont tatoués
A jamais sur nos cœurs
Pour nos sœurs
Pour nos mères

Leurs pleurs
Leurs colères

Pour le droit au respect
Qu'ils nous ont inculqué
Brandissons par l'un et l'autre et nos valeurs
Pour devenir quelqu'un
Avec sa dignité
Battons nous jusqu'à la dernière heure
Oh, oh oh ...

Levons-nous

Y'a pas de héros
Il n'y a qu'un écho
Pour un jour nouveau
Qui se lèvera bientôt
Nos couleurs de peau
Comme nos idéaux
Seront pour nos enfants
Nos plus beaux cadeaux
Cadeaux; cadeaux, cadeaux ...

Levons-nous

-------------------------------------
Les nouveautés (de temps en temps):

1/ "Dans tes pensées" (1, 4)

Il ment, trop souriant,
Il fait semblant, ça se sent.
Elle l'aime encore,
Elle joue trop avec son corps,
Jamais elle ne dit son nom,
Ses yeux en disent longs.

Je te connais, y'a pas de secret qui tienne,
Si tu lis dans mes pensées, je lis dans les tiennes.

C'est clair, il cherche à lui plaire,
Bien trop de grimace, il lui veut sa place.

Je te connais, y'a pas de secret qui tienne,
Si tu lis dans mes pensées, je lis dans les tiennes.

Je te connais, y'a pas de secret qui tienne,
Si tu lis dans mes pensées, je lis dans les tiennes. (x2)

Si tu lis dans mes pensées, je lis dans les tiennes.

3/ "Par amour" ~~

One, two, three, hey !

Par amour, on est prêt à tout donner,
Par amour, on est prêt à pardonner,
Et surtout, à tout abandonner.
Être aimé, c'est se sentir exister,
Être aimé, c'est se sentir désiré,
C'est laissé aller sans désister à aimer.
L'amour ça vient, ça va de soi,
L'amour n'a pas de loi...

Tant qu'il y aura quelqu'un pour en parler,
Tant qu'il y aura quelqu'un pour le donner,
On ne le choisit pas, il ne se mérite pas,
Il est roi,
One, two, three, hey !
Tu le reconnaitras, même où tu n'l'attends pas,
Où tu n'y croyais pas,
One, two, three, hey !
Tant qu'il y aura quelqu'un pour le vouloir, hey !
Tant qu'il y aura quelqu'un pour le savoir...

Par amour, on peut mettre à nu son coeur,
Par amour, effacer toutes les rancoeurs,
Comme toujours, l'amour est seul vainqueur.
Vous et nous, la plus belle des aventures,
Nous et vous, un pari sur le futur,
Entre nous, et le reste du monde, pour toujours.
L'amour ça vient, ça va de soi,
L'amour n'a pas de loi...

Tant qu'il y aura quelqu'un pour en parler,
Tant qu'il y aura quelqu'un pour le donner,
On ne le choisit pas, il ne se mérite pas,
Il est roi,
One, two, three, hey !
Tu le reconnaitras, même où tu n'l'attends pas,
Où tu n'y croyais pas,
One, two, three, hey !
Tant qu'il y aura quelqu'un pour le vouloir, hey !
Tant qu'il y aura quelqu'un pour le savoir...

Hey !
(Par amour...)
Hey !

Faut qu'on chante, la musique est vivante,
Faut qu'on danse, l'amour est une chance.
Faut qu'on vive, que personne nous en prive,
Faut qu'on s'aime, et qu'on reste nous même.

Tant qu'il y aura quelqu'un pour en parler,
Tant qu'il y aura quelqu'un pour le donner,
On ne le choisit pas, il ne se mérite pas,
Il est roi,
One, two, three, hey !
Tu le reconnaitras, même où tu n'l'attends pas,
Où tu n'y croyais pas,
One, two, three, hey !
Tant qu'il y aura quelqu'un pour en parler,
Tant qu'il y aura quelqu'un pour le donner...

-------------------------------------
L'album studio du spectacle sort le 29 avril 2016.11 et comprend 14 titres :
No     Titre             Interprète(s)     Durée
1.     Thème Les 3 Mousquetaires         2:56
2.     De mes propres ailes     Olivier Dion     3:28
3.     Un jour     Damien Sargue     3:46
4.     Face à face     Victoria     3:52
5.     Je t'aime c'est tout     Olivier Dion     3:24
6.     Je suis cash     Emji     4:06
7.     On my mind     Golan Yosef     2:58
8.     Et si c'était lui     Megan     3:50
9.     Ho hé     David Ban     3:48
10.     Seul contre tous     Christophe Heraut     3:37
11.     Reste     Megan, Olivier Dion     3:33
12.     Tout est écrit     Victoria, Golan Yosef     3:24
13.     Tous pour un     Olivier Dion, David Ban, Damien Sargue     3:23
14.     J'ai besoin d'amour comme tout le monde     Damien Sargue     4:32
15.     Levons-nous     Olivier Dion, David Ban, Damien Sargue     3:43

L'album studio deluxe sort le 30 septembre 2016 et comprend 4 nouveaux titres exclusifs :

    SOS, interprété par Olivier Dion.
    Par amour, interprété par Victoria Petrosillo.
    Rendez-vous en enfer, interprété par Emji.
    Dans tes pensées, interprété par Emji et Christophe Héraut.
LIVRE                  --------------------------------------------
Les 3 mousquetaires comédie musicale livre: 12€95
http://livre.fnac.com/a9861557/Les-troi … ndre-Dumas

Les Trois Mousquetaires Alexandre Dumas FREE:
https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Trois_Mousquetaires

75 (edytowany przez WSHoran 2017-07-24 11:39:56)

Odp: TŁUMACZENIE TEKSTU

Les Trois Mousquetaires (comédie musicale)
[img]https://www.hypnoseries.tv/photo/239/news/2017-06-13_18-20-00.jpg?v1[/img]
https://www.youtube.com/watch?v=zZU6Wp1OsCk
[img]https://images83.fotosik.pl/366/663bc7b35166a58fm.jpg[/img]     LIBRETTO (FRANÇAIS)

Les Trois Mousquetaires

Nous sommes ŕ l'aube du 17e sičcle.

Aprčs l'assassinat de son pčre,

le jeune roi Louis XIII
monte sur le trône de France.

Sa nation, autrefois paisible,
est cernée de toutes parts.

Au sein du royaume,

le cardinal de Richelieu,
son conseiller,

conspire la prise du pouvoir.

Le jeune Louis et son épouse,
la reine Anne,

n'ont pas le moindre allié.

Si cette poudričre vient ŕ exploser,

le continent tout entier
sombrera dans la guerre.

Seuls quelques hommes
peuvent empęcher cette apocalypse.

Halte !

Ne bougez plus.
Vous devenez négligent.

Je vous retourne le compliment.

Sachez que "Je vous aime"
me sied davantage.

Vous auriez pu vous annoncer.

C'eűt été moins drôle.

L'évęque se porte bien ?

Moins bien que vous.

Vous ętes incorrigible.

Je parie que vous dites ça
ŕ toutes les filles.

Monsieur, je suis une gente dame !

Laisse-moi te peloter.

Bas les pattes !

... que Ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd'hui
notre pain de ce jour,

pardonne-nous nos offenses

comme nous pardonnons
ŕ ceux qui nous ont offensés.

Amen.

La clé.

Celle-ci ?

Qui ętes-vous ?

Pas un moine.

Ni moi une dame.

J'ai dix minutes.

C'est l'histoire d'une femme fatale

qui était incroyablement dure au mal

Elle avait un penchant malsain
pour les poulets et les lapins

Je m'attendais ŕ davantage,
vu votre réputation.

Sauriez-vous oů je puis trouver
Athos et Aramis ?

Connais pas.

Les espions français,
ce que vous pouvez ętre arrogants,

idiots et terriblement...

Sexy ?

J'aurais dű vous attraper plus tôt.

Vous vous trompez.

Pardon ?

Vous ętes loin de m'avoir attrapé.

Dans ce cas, que faites-vous ici ?

Je viens vous attraper.

La clé.

La chambre forte de Vinci.

Léonard l'a conçue pour protéger
les plans de ses inventions.

Pręts ?

Tournez.

Votre rôle est terminé.
Allez au point de ralliement.

Nous sommes venus ensemble,
nous repartirons ensemble.

J'y vais.

Attends.

Trop simple.

Le sol réagit au poids.

Escaladons les murs.

Ou le plafond.

Il est sans doute piégé.

Nous n'allons pas y passer la nuit.

Tu es sűr
qu'il n'y a ni passage dérobé,

ni tunnel secret ?

Certain. La chambre forte
n'a qu'une seule issue.

Bien. Tuez les mousquetaires.

Tuez-les !

Nous avons deux minutes,
voire moins.

Moins !

Et maintenant ?

Non.

Plan B.

Trouvé.

Athos,
tu sais ce qu'il y a lŕ-haut ?

Retiens ton souffle.

Retournez immédiatement lŕ-dessous !

Dites-le.

Je vous aime !

Pardon de gâcher l'ambiance,
mais il faudrait partir.

Pour une fois, l'abbé n'a pas tort.

Tous pour un...

Un pour tous.

La suite des événements ?

Retour ŕ Paris.

Puis ?

Nous continuerons
de servir la France.

Tel est notre devoir.

Je vous aime.

Je sais.

Mais vous devez tenter de comprendre
que les affaires sont les affaires.

Son offre m'a séduite.

Athos...

Buckingham !

Une toxine.

Celle-ci n'était pas
dans le breuvage,

mais sur votre coupe.

Elle n'agit
qu'au contact d'un liquide.

N'ayez crainte.

Elle n'est point fatale.

Męme si vous auriez souhaité
le contraire.

Ŕ vous tous les risques
et ŕ moi tous les profits.

Quelle injustice...

Pour vous éviter
de rentrer bredouille,

je vous donnerai un conseil.

Ne vous fiez ŕ personne,

surtout pas aux femmes.

Vous vivrez plus vieux.

Lui dire que vous l'aimez

juste avant de le trahir...

Voilŕ qui est bien cruel,

męme ŕ mes yeux.

Je lui ai dérobé son butin,

quand vous l'avez anéanti.

Je possčde enfin

ma machine de guerre.

Regarde plus bas.

Une botte
que je tiens d'un vieil ami.

L'adversaire n'aura pas toujours
ta noblesse d'âme.

Souviens-t'en.

Je t'ai tout appris.

J'en doute, pčre.

Garde-la.

Elle se transmet de pčre en fils
depuis des générations.

Ŕ présent, elle te revient.

L'arme du mousquetaire.

Sa véritable arme

se trouve ici.

Un pour tous...

Tous pour un.

Tu me rappelles quelqu'un.

J'imagine que c'est toi.

Non, celui que je voulais ętre
lorsque j'avais ton âge.

Tu devrais te mettre en chemin.

Prends ces quinze écus,

de quoi t'amener jusqu'ŕ Paris.

Ta mčre insiste
pour que tu montes Bouton d'Or.

C'est peu de chose...

C'est déjŕ beaucoup.

Sois prudent.

Veille ŕ ne pas te battre.

Pour devenir mousquetaire,
je serai bien obligé.

Reste en retrait si tu peux.

Oui, mčre.

Un dernier conseil.

"Évite les ennuis."

Détrompe-toi.

Cherche les ennuis.

Commets des erreurs.

Bats-toi, aime et vis.

Mais n'oublie jamais
que tu es gascon.

Et notre fils.

Pars.

Pardieu, quel est cet animal ?

Sa monture ne vaut gučre mieux.

Palefrenier, donne ŕ boire
et ŕ manger ŕ ma jument.

C'est donc une jument ?

Mes amis l'ont prise pour une vache.

Permettez.

Je sais que
ces messieurs plaisantent.

Mais Bouton d'Or...

est un tantinet susceptible.

Je vous réclame des excuses.

Je n'ai pas pour habitude
d'en présenter aux bouseux gascons.

Pas ŕ moi.

Ŕ ma jument.

Vous l'avez vexée.

Et si je m'y refuse ?

Je devrai vous tuer.

Vous m'avez tiré dessus !

Tu es trčs observateur.

Reste ŕ savoir
pourquoi tu n'es pas mort.

Une simple éraflure.

La mire a été faussée.
Qui est responsable ?

Capitaine de Rochefort...

Je ne souillerai pas ma lame.

Petit, je vais te donner
une bonne leçon.

La derničre.

Non.

Il est trop joli pour mourir.

Comme vous voudrez, Milady.

Venez, Rochefort.

Nous sommes attendus ŕ Paris.

Merci.

Faites place !

Tu as assez bu.

Oů est ma chopine ?

Pardon !

Tu te crois meilleur que moi ?

Non.

Tous pour un...

Pardon !

Veuillez m'excuser.

Es-tu aveugle ?

Cet homme a insulté ma jument.
Lâchez-moi.

Par ta faute, mon habit est trempé.

Je suis pressé.

Tenez.

Dix sous ?

Pour qui me prends-tu ?

Un soűlot, ŕ l'odeur.

De telles paroles
exigent réparation.

C'est-ŕ-dire ?

Aveugle et sourd...

Par chance, je peux te soigner.

Quand et oů ?

Midi ŕ Saint-Germain.

J'y serai.

Pardon !

Impossible de me décider.

Si je puis me permettre,
celle-ci vous confčre dignité,

tandis que la bleue
fait valoir votre panache.

Des attributs essentiels.

Dignité

et panache.

Comme disait le roi Salomon :
je prends les deux.

Excellent choix, monsieur.

Ma chérie, vous me gâtez.

Comment pourrais-je vous remercier ?

Gare !

Mille excuses, je suis confus.
Votre bourse.

Il y a erreur.

La dame vous l'a remise.

Tu veux insinuer
qu'elle m'entretient ?

J'ai assez de moyens.
Sais-tu qui je suis ?

Et vous ?

Nous voilŕ quittes.

Tu es en veine, petit.
D'ordinaire,

je t'aurais étripé sur place.

Mais cette veste est neuve.

Rendez-vous ŕ Saint-Germain ŕ 13 h.

Portez du noir.

Que diable ?

Cinq francs.

Qu'est-ce que ceci ?

Une contravention.

Une amende pour déjections
sur la voie publique.

En français.

Ton canasson a chié dans la rue.

Vous plaisantez ?

Ils disent tous ça.

Vous savez quoi ?

Rendez-vous ŕ Saint-Germain ŕ 14 h.

Drôle d'oiseau.

Milady de Winter !

Jeu serré, Votre Éminence.
Qui est l'adversaire ?

Moi-męme.
Je ne trouve personne ŕ ma mesure.

Quelles nouvelles d'Angleterre ?

Il arrive.

Buckingham ?

Et...

Et ?

Il a bâti sa machine de guerre.

Doute-t-il de votre loyauté ?

Il se croit hautement habile.

Et démoniaque.

Affaire de point de vue.

Richelieu.

Est-ce l'émissaire ?

Votre Majesté a l'esprit alerte.

Madame... parlez-moi de Buckingham.

Sire ?

Que porte-t-il ?

Du vert, Votre Majesté.

Du vert.

Trčs intéressant.

Dire que vous préconisiez le bleu.
Du vert, cela va de soi.

Pourquoi donc suis-je entouré
de sots incompétents ?

Du vert !

Dois-je me charger de tout ?

Vous voilŕ enfin.

Commençons.

Es-tu si pressé de rendre l'âme ?

J'ai d'autres rendez-vous.

Tu les manqueras.

Je m'arrangerai pour ętre ŕ l'heure.

Mes témoins.

Toi !

Tu vas corriger ce coquin ?

Mes rendez-vous.

13 heures

et 14 heures.

Quand es-tu arrivé ?

Ce matin.

Tu es rapide.

La patience n'est pas de mes vertus.

Ni la bienséance.

Chacun son tour, vieillard.

Que veux-tu comme épitaphe ?
"Merdaillon" ?

D'Artagnan.

Nous sommes Athos,
Porthos et Aramis.

Les trois mousquetaires...
Je connais vos noms.

Par mon pčre.

Lui-męme mousquetaire.
D'ailleurs,

je viens me joindre ŕ vous.

Tu arrives trop tard.

Pourquoi ?

Un revers, des coupes budgétaires,
le cardinal, le progrčs...

Au choix.

Sois le bienvenu ŕ Paris.
Toutefois, tu vas mourir.

Si je ne peux devenir mousquetaire,
autant en défier un. Ou trois.

Tue-le, j'ai faim.

Halte !

Jussac.

Les héros sont tombés bien bas.

Un duel malgré l'édit ?

Lassé de gruger les camelots ?

Ŕ présent,

remettez-nous vos armes

et suivez-nous.

Ŕ moins, bien sűr,
que vous ne préfériez résister.

Nouveau plan :

tuons le môme, flanquons-leur
une volée et allons déjeuner.

J'ai besoin d'exercice.

Vous disiez ?

Ŕ la fois,
prudence est mčre de sűreté.

Vous ętes mousquetaires.

Nous étions mousquetaires.
Aujourd'hui, nous ne sommes plus...

que nous.

Rochefort.

Ŕ nous ?

Achevez-les.

Changeons la donne.

Le spectacle vous plaît ?

Attention !

Vous n'avez pas répondu.

Vous ętes bien effronté.

Uniquement le mardi...

ou devant une belle fille.

Sois maudit !

Vous permettez que je cause ?

Quel est votre nom ?

Constance.

Un gage de fidélité.

Je doute de la vôtre.

Pas de jugement hâtif.

Au fond,
je suis un romantique invétéré.

Vous en redemandez ?

Mousquetaires, mousquetaires !

J'avais oublié cette sensation.

Tout comme nous.

Je m'appelle d'Artagnan.

Vous devez venir de province.

Comment le savez-vous ?

Vos tirades y plaisent peut-ętre,

mais ŕ Paris,
contentez-vous de ferrailler.

Car en matičre de joute d'esprit,
vous n'ętes pas assez armé.

Elle a raison, petit.

Les Parisiennes
sont trčs compliquées.

Mille façons de dire non
peuvent signifier oui.

Filons avant leur retour.

Ŕ moins de vouloir
affronter une armée.

Une autre fois.

Que diriez-vous
de revenir ŕ notre affaire ?

Suffit pour aujourd'hui.

Du reste, les ennemis de Rochefort
sont mes amis.

Qui est-il ?

Le capitaine des gardes du cardinal,
bras droit du ministre tout-puissant

et bretteur
le plus redouté d'Europe.

Tu ne pouvais choisir pire rival.

Je vous dis
qu'il a insulté ma jument.

Tu es désinvolte, arrogant,
impétueux

et tu cours ŕ ta perte,
mais je t'aime bien.

Oů vas-tu loger ?

Aucune idée.

Tu es en fonds ?

Cher monsieur,

ton fidčle destrier et toi
ętes les bienvenus

en notre humble maison.

Pour l'heure.

Sa place est lŕ-bas.

Viens.

Ŕ quoi allons-nous boire ?

Au roi.

Il n'est qu'un enfant.

Le cardinal a le pouvoir.
Autant boire ŕ sa santé.

Ŕ la France.

Nous l'avons longtemps servie
sans rien en retirer.

Ŕ l'amitié, ŕ l'amour ?

Un conseil, mon garçon.
Ne te fie ŕ personne.

Vous ne croyez plus en rien ?

En ça.

Ça...

et ça.

Qui te dit le contraire
cherche ŕ te berner.

Athos peut parfois paraître
glacial et bourru,

mais ne sois pas dupe.

En réalité...

Il est vraiment glacial et bourru.

Qu'a-t-il subi ?

Ce que subit tout homme.
Le charme d'une femme.

Sans vouloir vous offenser,

je m'attendais ŕ ce que vous soyez
un peu plus...

héroďques.

Mon estimé collčgue veut dire par lŕ

que nous sommes obsolčtes.

Des guerriers.
Sans guerre ŕ mener.

Alors, nous buvons et dérouillons
les gardes du cardinal

avant de boire ŕ nouveau.

Il nous faudrait une noble cause.

Mais elles sont rares.

Raison de plus pour redevenir abbé.
Les avantages sont nombreux.

Gnôle ŕ volonté,
sans parler des nonnes.

Vous étiez abbé ?

Jusqu'ŕ comprendre qu'avoir la foi
et porter l'habit sont deux choses.

Mais il continue de prier
pour ses victimes.

Par habitude.

Loin de lŕ.

Ces hommes méritent la mort,

mais également la paix.

Ils n'en sont pas moins croyants.

Nous croyons tous,
męme les pires gredins.

Buvons ŕ ça.

Planchet, du vin !

Planchet !

Excusez, messieurs.

J'ai bien peur

que vous n'ayez déjŕ tout bu.

Ça n'est pas une réponse.
Va en quérir !

Impossible, ŕ mon grand regret.

Nous sommes sans le sou.

Qu'es-tu, Planchet ?

Un gros nigaud.

Et ?

Un cornichon inutile.

Certes.

Un idiot fini,
mais qui ne fait pas de miracles !

Merci, monsieur.

C'est un geste extręmement généreux

de la part d'un joli damoiseau.

Passerez-vous la nuit ici ?

Dans ton lit.

Quant ŕ moi, je dormirai...

Sur le balcon.

Dehors dans le froid,

ŕ la merci des pigeons.

J'ajouterai que...

Du vin, du vin !

De suite.
Du vin pour ces messieurs.

Échec.

Ce jeu est ridicule.

Le roi devrait prédominer.

Il reste la pičce maîtresse,

mais sa vulnérabilité est grande.

Je vous suggčre de roquer.

Échec et mat.

Voilŕ.

Que dites-vous de ce coup ?

Votre Majesté
est une force de la nature.

Je vous ai pris de court.

Effectivement.

Parlons politique étrangčre.

S'agit-il encore de Buckingham ?

Je le crains.

Il sera ŕ Paris dčs demain.

Son suzerain, Jacques Ier,

consent ŕ négocier la paix.

Bien.

Ils savent ŕ qui ils ont affaire.

Autre chose.

Une rivalité pernicieuse oppose

vos mousquetaires et mes gardes.

Qui est impliqué ?

Athos, Porthos et Aramis.

Les suspects habituels.

Ainsi qu'un dénommé d'Artagnan.

Je les ai convoqués

afin que vous puissiez sévir.

Sa Majesté le roi !

Bien, bien, bien.

Une rixe
avec les gardes du cardinal,

voilŕ qui est ennuyeux.

Qu'avez-vous ŕ répondre ?

Nous implorons humblement
votre pardon.

Je l'escomptais.

Combien ont pris part
ŕ l'altercation ?

Nous étions 4 contre 40.

4 contre 40 ?

Et vous les avez terrassés ?

Je me dois néanmoins
de vous réprimander trčs sévčrement.

Comprenez-vous ?

Oui, Sire.

La reine !

Anne...

Charmante surprise.

Nous venons voir

les vaillants mousquetaires
qui ont lutté

ŕ 4 contre 40.

Ou était-ce 400 ?

Ŕ peine 40.

Une petite journée.

Je les reconnais bien lŕ.

Bientôt, on en comptera 4 000.

Soyez indulgent.

Aprčs tout,
ce sont des garçons.

D'Artagnan, je présume.

Ma dame d'honneur

m'a loué votre bravoure
et votre panache.

Mais vous ętes aussi
trčs désinvolte.

Telle est ma nature.

Votre Majesté, la sentence.

Levez-vous.

Athos...

Porthos...

Aramis...

Permettez-moi de vous dire,
d'Artagnan,

que je vous trouve assez mal mis.

Mon pčre est pauvre, Votre Majesté.

Il était jadis mousquetaire.

Je n'ai pas d'autres effets.

Nous devrons corriger cela.

Je ne puis laisser mes hommes

couverts de haillons.

Un nouvel uniforme pour chacun.

Veillez-y, cardinal.

Ainsi qu'une bourse pleine d'or

pour gratifier leur cran.

Veillez-y également.

Avant que je n'oublie :

cessez de chercher querelle
aux gardes de Son Éminence.

Ou il n'en restera plus.

Je vous suggčre...

Pardonnez mon impudence.

Le roi n'a nul besoin de conseil

quant ŕ ses propres mousquetaires.
Bonne journée.

Filez, vauriens.

Mais soyez présents
ŕ la revue de demain.

Dans vos nouveaux uniformes.

Je suis las

de ces enfants souverains.
L'heure est venue d'agir.

Nous allons tirer profit
de la venue de Buckingham

pour révéler aux yeux de tous

qu'il a obtenu un rendez-vous secret
avec la reine.

Puis-je savoir

comment sera découvert ce scandale ?

Par des lettres
adressées ŕ la reine,

trouvées en sa possession.

Écrites par Buckingham
et portant son cachet ?

Avec votre talent,
vous saurez remédier ŕ cela.

Votre Éminence est trop bonne.

Mais je doute que le roi y voie
la preuve indéniable

de l'écart de son épouse.

Alors nous lui en apporterons
une plus concrčte.

Un bijou donné par la reine
ŕ son amant en gage d'affection.

Buckingham sera humilié.

Le roi, indigné.

Et la reine, exécutée.

La France se verra contrainte
d'entrer en guerre.

En pareilles circonstances,

elle se tournera
vers un homme ŕ poigne.

Davantage apte ŕ régir la nation

qu'un jouvenceau
cocufié et revanchard.

Un homme tel que Votre Éminence.

Oů est-il donc ?

Ses maničres sont exécrables.

Au diable son impudence !

Quel est cet appareil, Richelieu ?

Un "aéronef", Votre Majesté.

Pourquoi n'en ai-je pas ?

Par ma négligence.

Certes.

Bâtissez-m'en un.

Buckingham !

Du bleu.

Votre Majesté.

Splendide tenue.

Follement rétro.

C'était la mode ŕ Londres.

Était-ce la saison derničre
ou la précédente ?

Milord,
j'espčre que le voyage n'a pas été

trop éprouvant.

Nullement.

Bien au contraire.

Mon fabuleux vaisseau

me permet de tutoyer les cieux.

Cardinal.

Évidemment, un serviteur de Dieu
n'a que faire d'un tel artifice.

Le roi Jacques attend
votre proposition avec hâte.

Milord.

Votre Majesté.

Je vous retrouve

encore plus belle
que dans mon souvenir.

Une connaissance ?

De longue date.

Une soirée que je chérirai ŕ jamais.

Allons-y.

Voilŕ une agréable surprise.

Une autre de vos relations ?

Nous nous sommes croisés.

Lors de notre derničre entrevue,
vous étiez déjŕ ŕ genoux.

Une habitude fort fâcheuse.

Que j'aurai perdue
la prochaine fois.

Vous m'en voyez impatient.

D'ici lŕ, allons discuter de paix.

Il faudra me présenter
votre décorateur.

Un peu de vin ?

Je ne bois pas.

Pas męme de ce bon bordeaux
rangé dans le tiroir ?

Il faudra me présenter votre espion.

Ainsi que le vôtre.

L'Angleterre ne peut lutter
sur deux fronts.

Nos nations
sont au bord de la faillite.

Ce traité de paix représenterait
un atout stratégique majeur.

Un atout pour qui ? Vous ?

Nous.

J'ai le sentiment

que mes nouvelles machines de guerre

rétabliront l'équilibre.

Trčs impressionnant.

Compagnie...

halte !

Demi-tour !

Plus un geste.
L'aile de la reine est interdite.

Dieu soit loué.

Je m'étais égarée en chemin,

quand une porte
a claqué derričre moi.

Depuis, je suis retenue ici
sous ce soleil accablant...

Tout va bien.

Je défaille.

Vous ętes en bonnes mains.

Merci.

Si vous faites feu, ils entendront.

Constance !

S'il vous plaît.

Pardon, Votre Majesté.

Je serai brčve.

Que faites-vous lŕ ?

Le roi souhaite me parler.
Vous vous rendez compte ?

Formidable. Excusez-moi.

Je me disais qu'aprčs l'audience,

nous pourrions discuter.

Impossible, je suis prise.

Demain ?

Je suis trčs prise.

D'Artagnan,
vous avez beau avoir un uniforme

et les faveurs du roi,

vos maničres restent grossičres.

Si vous permettez.

Cette deuxičme entrevue m'honore.

Je vous en prie.

Ce n'est rien. Vous ętes
un brave garçon, d'Artagnan.

Plaisez-vous ŕ la gent féminine ?

Assez.

Il en va de męme pour moi, bien sűr.
Cependant...

J'ai...

un ami tout ŕ fait ordinaire,
comme vous et moi.

Il s'est marié trčs jeune.

Une union arrangée
pour cause politique.

Il la connaissait ŕ peine.

Mais il l'aime.

En effet.

Beaucoup.

L'aime-t-elle aussi ?

C'est précisément lŕ
que le bât blesse.

Il n'en est pas certain.

Mais il se sent démuni face ŕ elle.

Il commet des impairs,
il a les mains moites...

Son cśur bat si fort

qu'elle pourrait l'entendre.
Il est au supplice.

Avez-vous déjŕ connu cela ?

Tout récemment.

Que faut-il faire ?

Enfin, que doit faire mon ami ?

Il devrait lui ouvrir son cśur.

Ne pas craindre
de lui montrer qu'il tient ŕ elle.

Ętre lui-męme.

Je le lui ai dit.

Voilŕ un homme doublement chanceux.

En plus d'ętre l'ami
de Votre Majesté.

L'amitié est essentielle.

Voulez-vous m'excuser un moment ?

Tout va bien ?

Ŕ merveille.

Je porte du bleu.

Cela vous sied.

Merci, je...

Vous ętes absolument divine.

D'ailleurs, je m'entretenais
ŕ l'instant avec d'Artagnan...

de votre beauté.

Merci, Sire.

Tout s'est bien passé ?

Sans problčme.

Bien.

Repartez avec Buckingham,
ainsi que les ferrets.

Que dois-je en faire ?

Les placer dans le lieu

le mieux gardé d'Angleterre.

La tour de Londres.

Lorsque le scandale éclatera,
il niera tout.

Mais puisqu'il possčde
les ferrets...

Son écart conduira ŕ la guerre.

Qu'en sera-t-il
de l'avenir de la France ?

Je suis la France.

Un dernier détail.

Je suppose qu'il est aisé,
voire tentant,

pour un agent double
de rallier l'ennemi.

Auriez-vous quelque raison
de douter de ma loyauté ?

Épargnez-moi la rhétorique.

Je connais votre nature,
ainsi que votre genre.

Vous ętes naturellement vénale
et portée ŕ trahir.

Aptitudes que j'admire.

Mais je vous anéantirai
si je pressens

qu'elles sont dirigées contre moi.

Nous comprenons-nous ?

Vous oubliez

que toute médaille a son revers.

Il est aussi facile
pour un employeur

d'abandonner son agent,

dans le cas
oů celui-ci se ferait prendre,

et de le laisser mourir en prison
ou sur la potence.

Oů voulez-vous en venir ?

Garantissez-moi
de ne point subir un tel sort.

Voyez cela comme une assurance.

Ma parole devrait vous suffire.

Je crains de n'avoir besoin
d'une garantie

plus concrčte.

C'est par mon ordre
et pour le bien de l'État

que le porteur du présent
a fait ce qu'il a fait.

Satisfaite ?

Immensément.

Votre Majesté.

Du prune ?

La mode sourit aux audacieux.

Tenez.

Essayez donc ceci.

Mes amitiés ŕ la reine.

Je transmettrai au plus vite
votre proposition ŕ mon roi.

Cardinal de Richelieu,
ce fut un plaisir.

Partagé.

Votre Éminence.

Richelieu !

Une pénible découverte a été faite :
des lettres.

Des lettres d'amour
en possession de la reine.

Elles sont de lui.

De Buckingham, naturellement.

En avez-vous parlé ŕ la reine ?

Bien sűr que non.

Elle niera forcément.

Je comprends votre dilemme.

Est-il fait mention d'une entrevue
ou d'un détail ?

D'un quelconque gage d'affection ?

Précisément.

Un collier que je lui ai offert
pour fęter notre mariage.

"Je chérirai ŕ jamais
ces ferrets de diamants,

"preuve d'un amour consommé."

Ce mot signifie-t-il
ce que je crois ?

J'en ai bien peur.

Seigneur !

Votre Majesté
n'a qu'ŕ donner un bal.

Ŕ quoi bon ?

Vous aurez ainsi un prétexte

pour lui demander
de porter son cadeau.

Richelieu, voilŕ une brillante idée.
Proprement brillante.

Si elle a les ferrets...

Vous pourrez ętre rassuré.

Et dans le cas contraire ?

Il souhaite donner un bal
d'ici cinq jours.

Fais lustrer mes ferrets
chez l'orfčvre

afin que je capte
toute l'attention du roi.

Je vous dérange ?

Aucunement. Que me vaut... ?

Je sais.

Votre Majesté peut-elle
préciser sa pensée ?

Je sais.

Devrais-je pousser
un rire hystérique

et vous narrer tous les détails

d'un complot diabolique ?

Je suis au regret de vous informer

que j'ignore totalement
ce dont vous parlez.

J'escomptais ces mots.

Dans ce cas,
pourquoi m'honorer de votre visite ?

Pour lire dans vos yeux.

Votre Majesté...

Tout n'est pas perdu.

Je viens !

Personne ne va mourir.

Ŕ vrai dire, si.

Je devrais aller en Angleterre

récupérer les ferrets
que Buckingham est censé détenir

et pénétrer en un lieu fortifié

sans nul doute imprenable ?

La tour de Londres.

S'ils veulent compromettre le duc,
il n'y a pas meilleur choix.

Puis rentrer ŕ Paris

avec tous les soldats, assassins,

mercenaires et chasseurs de primes

des deux côtés de la Manche
lancés ŕ mes trousses.

Je n'oublie rien ?

En cinq jours.

Une bagatelle.

Rien d'autre ?

Je n'ai qu'une question.

Pourquoi irais-je ?

Va pour l'Angleterre.

Ferrets, Londres, cinq jours,

l'honneur de la reine
et de la France.

Qui me suit ?

J'imagine
que la reine se montrera généreuse.

Le comte de Porthos.
Ça sonne plutôt bien, non ?

Il paraît que les Anglaises

sont comme le champagne givré.

Glaciales,
mais quand on les enflamme...

Ça n'a rien d'une noble cause,

mais je m'en accommoderai.

Buckingham y sera avec elle.

Qui donc ?

La comtesse de Winter,
Charlotte Backson,

Anne de Breuil, Lady Clarick...

Milady.

Milady ?

Je l'ai vue avec Rochefort.

Elle a changé de camp

pour servir le cardinal.

Que ferez-vous d'elle ?

Mousquetaires,

rendez-vous par ordre du cardinal !

On vous a suivie.

Rochefort.

Athos, Porthos,

Aramis et d'Artagnan.

Remettez-nous vos armes
sans aucune crainte.

Dčs qu'ils se montreront...

tuez-les.

Embrasez les torches !

Ŕ cinq, vous serez brűlés vifs.

Un !

Deux !

Pardon,
je ne vous avais pas vu.

Va au diable !

Feu !

Je devine

que vous venez m'annoncer leur mort,

que le programme suit son cours

et que je n'ai nulle raison
de m'inquiéter.

Ils nous ont surpris,
Votre Éminence.

J'avais pourtant cru comprendre

que votre plan consistait
ŕ les surprendre.

Je me trompe ?

Votre Éminence...

Ce n'est point
en martelant mon titre

que vous vous attirerez mes grâces.

Faites surveiller les ports.

Personne n'embarque
sans mon agrément.

Mettez leurs tętes ŕ prix

pour une forte somme.

Ce sera fait, Votre Éminence.

Rochefort...

Tâchez de ne pas me décevoir.

Jussac et de nombreux gardes.
Impossible de passer.

Il est arrivé vite.

Que faire ?

Diversion.

J'y vais.

Moi.

Ou moi.

Ou pas.

Non.

Chacun de vous est nécessaire
ŕ la mission.

Moi, je puis vous ętre utile

ici męme et sur l'heure.

Si jamais ils vous attrapent...

Je suis dame d'honneur.

Vous ętes un fugitif

qui s'appręte ŕ voler
le ministre anglais.

Qui a le plus ŕ craindre ?

Partez.

Et revenez au plus vite.

Confiez-moi votre feutre.

D'Artagnan ! Aprčs lui !

Attendez !

Les ferrets seront dans son coffre

au sous-sol de la tour,
avec les joyaux de la Couronne.

La serrure est sophistiquée.

Buckingham porte la clé sur lui.
Le couloir est piégé...

Tant mieux.

Quelqu'un veut-il du pain
et du fromage ?

Vous n'aviez pas fini.

Pardon, ne me grondez pas.

Puis la situation
se complique encore :

il faut passer
trois murs et des douves

gardés par 200 soldats
aguerris contre le vol.

Buckingham ayant été averti
de notre venue par Milady,

ils seront davantage.

Pourquoi ne pas lui dire
qu'elle le dupe ?

Il n'en croirait rien.

Nous sommes ses ennemis jurés...

et elle a déjŕ dű l'enjôler.

Athos arrive.

Dites-moi.

Que croyez-vous qu'il veuille ?

Peu importe.

Toute excuse lui servira ŕ se venger
pour l'affaire de Venise.

Il me veut, moi.

Ainsi que vous.

Nous allons lui faire accueil.

Voulez-vous ?

Nous compenserons
une faible artillerie par la ruse.

Il privilégiera
artifices et duperies.

Se savoir attendu

ne fera que l'exalter.

Elle sait tout de nous.

Nos visages, nos méthodes
et notre logique.

Il enverra ses hommes

par différentes voies d'accčs
afin d'accroître leurs chances.

Nous sommes quatre en tout...

Dites plutôt que nous sommes cinq.

En nageur émérite,
il viendra par le fleuve.

Aramis s'appuiera sans doute
sur son agilité et sa discrétion.

Surveillez tours et toits.

Porthos, pour sa part,

usera de la force physique.

Il se plaît ŕ se laisser capturer.

Raison de plus
pour ne pas les prendre vivants.

Une derničre chose.

Ils voudront sans doute
semer la discorde entre nous

en alléguant un prétendu complot,

pour nous dresser
l'un contre l'autre.

Dire que je suis
un agent du cardinal

ou que vous songez
ŕ vous débarrasser de moi.

Soyez-en assurée.

Rien ne pourrait ętre moins vrai.

Quoique.

Peut-ętre vaudrait-il mieux...

que je vérifie
que vous ne dissimulez pas d'arme.

Voilŕ le plan.

Du moins,
celui auquel elle s'attend.

Nous allons donc...

la prendre au dépourvu.

Nous agirons en plein jour,
ŕ la vue de tous.

Parmi toutes les nouvelles tętes,

toi, d'Artagnan,

tu passeras inaperçu.

Notre action sera un leurre.

Nous tenterons de faire diversion

pour éviter que l'on ne te repčre.

Mais au final,
ce sera ŕ toi de jouer.

Tu voulais devenir mousquetaire
et servir la France,

en voici l'occasion.

J'ai fait signe.

Tu t'agitais comme un niais.

Je faisais signe !

Pour te comprendre,
faut avoir la tęte dans le cul !

Dans le cul ?

Suffit comme ça !

C'est la patrouille.
Sergent, appréhendez cet homme.

M'appréhender ?

Dégagez la voie !

Milord, nous avons arręté
un premier mousquetaire.

La chasse est ouverte.

Amenez-le-moi et doublez la garde.
Doublez les troupes.

Doublez tout.

Qu'ils viennent jusqu'ŕ nous.

Vous semblez maîtriser la situation.

Permettez-moi de partir
avant le dénouement.

Pourrais-je perdre ?

Nullement. Je ne suis point opposée

ŕ la mort d'Athos,

mais je préfčre ne pas y assister.

Dites-moi.

Quelle est votre couleur préférée ?

Le rouge.

Pourquoi ?

Afin de savoir
si vous ne faites que mentir.

Conduis-moi au plus loin.

Tiens, tiens.

Voyons un peu qui nous avons lŕ.

Comment se porte
ce bon vieil Athos ?

Toujours aussi revęche
et pénible, je suppose.

Il envoie un enfant
accomplir une tâche d'homme.

Je devrais me sentir insulté.

Quel était l'objet de ta quęte ?

Ces histoires d'espionnage
ne sont qu'un petit jeu.

Bien que la défaite,
ainsi que tu vas l'apprendre,

se paie au prix fort.

Eh bien ?

Pas de derniers mots,
ni męme d'injures ?

Tu ne supplies pas ?

L'heure ?

Prčs de 14 heures, je crois.
Pourquoi cela ?

Tu es pressé ?

Regardez par la fenętre.

Le leurre...

c'était moi.

Permission d'embarquer ?

Accordée.

Athos !

Lorsque l'on combat
un ennemi imaginaire,

capitaine de Rochefort,

on le domine aisément,
malgré son habileté.

Éminentissime.

On vainc ainsi sans péril.

Venez-vous déployer vos talents ?

Non, Votre Éminence.
J'apporte une nouvelle.

Laquelle ?

Et les ferrets ?

Buckingham les détient toujours.

Milady n'aura pas pris le risque
de nous laisser forcer le coffre.

Dans ce cas, qui les a ?

La seule personne
ŕ avoir sa confiance.

Alors, tout est ŕ refaire.

Je ne dirais pas ça.

Tu étais le leurre,

mais la véritable clé de voűte...

était ailleurs.

Insoupçonnable, męme pour Milady.

Cocher, que diable fais-tu ?

J'exécute les ordres :
je vous conduis au plus loin.

Planchet, je n'aurais jamais cru
le dire un jour, mais...

bravo.

Merci, monsieur.
Ça me touche beaucoup venant de...

La ferme.

Ŕ vos ordres.

Ne tirez pas.

Nous avons veillé ŕ ôter la poudre.

Et maintenant ?

Donnez-moi les ferrets
ou je vous les retire.

Ŕ vous de voir.

Dois-je retirer autre chose ?

Sortez.

Messieurs.

Ça faisait longtemps.

Vous devez ętre le jeune Gascon.

Nous nous connaissons.

Comme le monde est petit.

Je vous ai sauvé de Rochefort.

Vous n'avez pas oublié, si ?

Avez-vous éliminé Buckingham ?

Mais vous n'hésiterez pas ŕ me tuer.

Vous l'épargnez, lui ?

Parce que je ne le hais point.

Ceci

pourra vous ętre utile.

Avancez.

Athos...

Elle meurt comme elle aura vécu,

sans jamais transiger.

Elle a sauté pour moi.

Je n'aurais pu souffrir
d'avoir tiré.

Rentrons chez nous.

Votre Majesté.

Trčs chčre...

Vous semblez agitée.

Nullement.
Votre arrivée m'a surprise.

Veuillez m'excuser.

Je venais vous dire ma hâte
d'ętre ŕ ce soir.

Le spectacle sera grandiose,
avec costumes et feux d'artifice.

Mais vous seule...

captiverez tous les regards.

Notamment parée de vos ferrets.

Les porterez-vous ?

J'y attache une grande importance.

Dans ce cas, je les porterai.

Alors, ŕ ce soir.

Elle a promis de les porter.

Le croyez-vous, Richelieu ?

Je n'en doute pas, Votre Majesté.

Je n'en doute pas.

Je déteste voler !

Morbleu !

Barre ŕ tribord !

Nous avons leur attention,
alors soyons cordiaux.

Plus ou moins.

Gascon.

Tu as troqué ta carne contre mieux.

Mais je l'emporte.

Grâce ŕ Milady, qui nous avait remis
les plans de l'aéronef.

Comme tu vois, nous l'avons parfait.

Splendide, non ?

Que voulez-vous ?

Les ferrets.

Venez donc.

Avec joie.

Je peux vous abattre
en toute impunité.

Alors que si vous faites feu,
la jolie demoiselle mourra.

Je vous accorde 60 secondes.

Il tirera malgré tout.

Impossible de fuir.

Ni de combattre !

D'Artagnan...

Quoi ? Vous n'avez pas
le monopole du deuil.

Il y va de sa vie
ou de l'avenir de la France.

Mettez-vous ŕ ma place.

J'ai fait de nombreux sacrifices

au roi et ŕ la patrie.
Qu'en ai-je retiré ?

Ils ne tiennent pas chaud
le soir venu.

La vie est trop courte
et trop longue pour la passer seul.

Ne finis pas comme moi.

Sauve la fille
et bats-toi pour l'amour.

La France se débrouillera.

Temps écoulé.

Un échange.

J'apporte les ferrets
et vous la relâchez.

Quand elle sera libre,

je vous les remettrai.

Entendu.

Mais je veux d'abord les voir.

Planchet.

Détache-la.

Abaissez la passerelle !

Satisfait ?

Tu n'apprendras donc jamais.

Feu !

Ŕ tribord toute.

Bien.

Je tiens ŕ ce que tu voies ça.

Achevez-les !

Ils ont plus de canons.

Et ils ne risquent pas
de s'avouer vaincus.

Cachons-nous lŕ-bas.

Feu !

Ŕ leur poursuite !

Nul doute, il est tenace.

Capitaine !

Ne bravons pas l'orage.

Qui ?

Qui d'autre
veut discuter mes ordres ?

Bien.

Puis-je en profiter
pour demander une augmentation ?

La ferme.

Oů sont-ils ?

Vous ne les prendrez pas.

Je suis d'avis contraire.

Trouvez-les !

Je me charge du Gascon.

Ton vrai problčme

est d'avoir lu trop de livres

auxquels tu as cru.

Le courage

et l'honneur...

"Tous pour un."

Les héros n'écrivent pas l'histoire.

Ouvrez l'śil !

Deuxičme manche.

Redresse !

Nous sombrons !

Craindriez-vous un duel loyal ?

Aucunement.

Mais je ne pratique pas.

Capitaine !

Enfin, bref.

Larguez le lest !

Larguez tout !

Pleine puissance !

Plus vite, dépęchez !

Pręt ?

Accrochez-vous.

Dégagez !

J'ai les ferrets.
Que comptes-tu faire ?

Vous tuer.

Si tu insistes.

Tu n'aurais pas dű
quitter la Gascogne.

Vous n'auriez pas dű
insulter ma jument.

Encerclez le palais, tirez ŕ vue,

mobilisez vos troupes
et usez de tous les moyens.

Votre Éminence.

Ne m'interrompez pas !
Ils ne doivent...

Arrętez ces hommes !

Qu'y a-t-il ?

Votre Majesté, ils...

Cadeau de la part du cardinal.

Cardinal,

il ne fallait pas.

Vous m'aviez demandé
de vous en procurer un.

Effectivement.

Mais qu'est-il arrivé ?

Rochefort
a voulu saboter l'appareil.

Rochefort ?

Le capitaine de vos gardes ?

Ŕ vrai dire,

Son Éminence avait tout découvert.

"C'est par mon ordre
et pour le bien de l'État

"que le porteur du présent
a fait ce qu'il a fait."

Signé de votre main, Richelieu.

Manifestement.

Si je comprends bien,

vous m'offrez cet aéronef

aprčs avoir démasqué
un traître ŕ la cour.

Comment vous remercier ?

Je puis vous donner conseil.

Anne.

J'arrive de l'atelier d'orfčvre.

Il est encore un peu tôt,

mais puisque l'orchestre est lŕ...

Votre Majesté
m'accorde-t-elle une danse ?

Avec grand plaisir.

Faites place, messieurs.

D'Artagnan.

Vous n'ętes pas
le seul bourreau des cśurs.

Votre Majesté sait s'y prendre.

En effet.

D'ailleurs,

vous remarquerez bientôt
d'autres changements.

Merci.

Pour tout.

Ŕ votre service.

Faites jouer.

Musique !

Bravo.

Vos talents m'intéressent.

Je suis déjŕ pris.

Je suis ivrogne.

Et moi, riche.

Merci, mais non.

Un jour,
vous regretterez d'avoir refusé.

Possible.

Pas aujourd'hui.

Sans doute pas.

Le spectacle vous plaît ?

Vous ętes bien effronté.

Uniquement le mardi
ou devant une belle fille.

Ainsi, vous me trouvez belle ?

Nous sommes mardi.

Quelle est la suite ?

Nous allons boire.

Puis ?

Nous continuerons
de servir la France.

Tu disais
ne plus croire en tout cela.

Je crois en nous.

Tant que ça durera,

certaines causes mériteront
d'ętre défendues.

Tous pour un...

Un pour tous !

Messieurs.

Bien que vous soyez aigris,
grincheux

et dotés d'un sale caractčre,

j'ai parfois le sentiment
qu'au fond, vous ętes...

La ferme, Planchet.

Évidemment.

Laissez-moi dissiper vos doutes :
vous n'ętes pas dans l'au-delŕ.

Je ne suis point mort.

Vous non plus.

Comment... ?

Je talonnais Athos. Nous vous avons
repęchée dans la Manche.

Quel est notre cap ?

La France, bien sűr.

Afin de reprendre mon bien
et leur faire payer,

avec les intéręts.

FIN